Varsel om oppstart av plansarbeid - Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse ble sist vedtatt i kommunestyret 27.02.13. Planen skal revideres i 2017, og det er besluttet at planen skal forenkles og utformes som en temaplan denne gangen. Planen blir dermed ikke forankret etter Plan- og bygningsloven (PBL). Dette stiller krav til medvirkning og forankring på andre måter enn gjennom saksbehandlingsreglene i PBL.

Saltdal kommune går dermed bredt ut slik at enkeltpersoner, idrettslag, talspersoner for grupper med spesielle behov og ulike interesseorganisasjoner skal kunne uttale seg om de ulike områdene av planen tidlig i planprosessen.

Den nasjonale idrettspolitikken har et særlig ansvar for følgende målgrupper:

- Barn (6- 12 år)
- Ungdom (13- 19 år)
- Personer med nedsatt funksjonsevne
- Inaktive

Det er naturlig at kommunens fokus i planen for idrett og fysisk aktivitet også ligger på disse gruppene.

I henhold til Kulturdepartementets veileder «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» foreslås følgende planoppsett:

 1. Forord
 2. Sammendrag
 3. Innholdsfortegnelse
 4. Innledning og bakgrunn for planen
 5. Utviklingstrekk i kommunen (samfunnsdel)
 6. Kommunens idretts- og friluftspolitikk
 7. Resultatvurdering av forrige plan
 8. Forhold til andre planer
 9. Planprosessen
 10. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen
 11. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov
 12. Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring
 13. Langsiktig del
 14. Kart

Det tas utgangspunkt i dette planoppsettet ved utarbeidelse av kommunens temaplan.

 

Det er mulig å komme med innspill på alle de ulike punktene i temaplanen. Det er spesielt viktig at idrettslag og velforeninger som planlegger idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg de neste 4 årene kommer med innspill om dette. Det er også viktig å få vite om langsiktige planer om idrettsanlegg (opptil 10 år frem i tid).

 

Det er ønskelig at alle som planlegger å komme med innspill til temaplanen for idrett og fysisk aktivitet 2017- 2020 gjør dette så snart som mulig, og senest innen 1. juni.

 

Innspill sendes enten pr. e-post til: postmottak(a)saltdal.kommune.no

eller pr. post til:  Saltdal kommune,
                         Virksomhetsområde for kultur,                                                                   
                         Kirkegt. 23,
                         8250 Rognan

Høy grad av involvering er en forutsetning for en vellykket planprosess. En god plan er avhengig av at aktuelle målgrupper blir trukket med så mye som mulig i planprosessen. Kommunen skal legge til rette for hvordan organisasjoner og enkeltpersoner skal involveres i planarbeidet for å få de nødvendige debatter og innspill. Ambisjonsnivået på medvirkningsopplegget må tilpasses kommunens ressurser og hva som er realistisk å gjennomføre. Det er viktig at det legges opp til at hovedtyngden i medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, da mulighetene for konstruktive innspill etter all sannsynlighet er størst.

Til høsten legges det ut et planforslag på høring, med 6 ukers svarfrist. Når svarfristen går ut, ferdigstilles planen, og det beregnes at planen behandles politisk i utvalget for oppvekst og kultur 25. oktober med påfølgende behandling i kommunestyret 9. november.

Vedlegg:
Vedtatt kommunedelplan 2013-2016
Vedatt handlingsplan 2016