PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det

             § 5-1 i Opplæringsloven omhandler retten til spesialundervisning for elever i grunnskolen

             §19 a i Barnehageloven omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

PPT skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for barn og unge med særlige behov. Alle i PP tjenesten har taushetsplikt. 

Alle tjenester er gratis. 

Målgrupper:

 • Barn og ungdom opp til 16 år (grunnskolealder)
 • Voksne med spesielle behov
 • Foreldre, foresatte og pedagogisk personell

 

Tjenester:

PPT er sakkyndig instans i spørsmål om behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Vi gir råd og veiledning om barn og unges opplæring og utvikling. Vi gir også logopedhjelp / behandling til barn, unge og voksne.

 

Hvem arbeider på PPT ?

PPT består av rådgivere med bakgrunn som spesialpedagoger og sosionomer og med erfaring fra barnehage – og skolesektor.

 

Hvem kan kontakte og henvise til PPT?

Foresatte, barnehager, skoler og andre hjelpetjenester kan kontakte PPT. Henvisning skal gjøres på eget henvisningsskjema og i samarbeid med de foresatte. 

 

Hva kan det søkes om hjelp til?

Her er noen eksempler :

 • Språkvansker
 • Lese-skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Lærevansker
 • Uro og konsentrasjonsvansker
 • Sosiale/følelsesmessige vansker
 • Atferdsvansker

  Hvordan blir hjelpen gitt?

 • Hjelpen kan gis gjennom samtaler med barnet/ungdommen og de foresatte. Det er ofte også samarbeidsmøter og samtaler med den som har henvist. Det gjennomføres forskjellige kartlegginger og formelle tester utfra det som måtte være barnets/ungdommens vanskeområde.
 • Det skrives fagrapporter og/eller sakkyndige uttalelser etter utredning. Det gjennomføres oppfølgingsmøter med foresatte, barnet/ungdommen og barnehage/skole hvor våre anbefalinger drøftes.
 • Det avtales eventuelt videre samarbeid med barnehage/skole om veiledning.
 • Det avtales eventuelt samarbeid med familiesenter eller barnevern.
 • PPT kan henvise for videre utredning av vanskene til vårt statlige spesialpedagogiske støttesystem (Stat Ped). 

Skoler og barnehager kan søke veiledning i tilrettelegging for barn og unge med særlige behov.