Søknadsfristen er satt til 1. mai 2018.

Saltdal kommune lyser ut kr 185 000 i kulturmidler til idrettsformål i 2018, hvorav kr 60 000 av midlene er avsatt til lysløyper, og kr 5 000 er avsatt til dekking av drivstoffutgifter til frivillige som kjører opp skiløyper i fjellet (eget søknadskjema).

Søknadsfristen er satt til 1. mai 2018.

Idrettslag som driver jevnlig aktivitet for barn og unge i sesongen vil bli prioritert.

Idrettslagets regnskap fra 2017 og budsjett for 2018 skal være vedlagt søknaden.

Søknader som kommer inn etter fristens utløp kan man ikke regne med blir behandlet.

Søknaden sendes pr. post til:

Saltdal kommune
Virksomhetsområde kultur

Kirkegt. 23
8250 Rognan
eller pr. e-post til: postmottak@saltdal.kommune.no

Tildeling av midler behandles i utvalget for helse og oppvekst 6. juni.

Med vennlig hilsen
Camilla Olsen
Konsulent barn, ungdom og idrett

Saltdal kommune
Tlf.nr. 75682294/ 97123937

camilla.olsen@saltdal.kommune.no

Søknad om midler til kulturformål

Søknad om tilskudd til kjøring av skiløyper i fjellet 2018