Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier.


Prioriterte tiltak:
 Øke areal i drift
 Stimulerer til rydding og skjøtsel av gammel kulturmark for å redusere beiting på fulldyrka areal og bevare biologisk mangfold
 Øke tilgjengelighet, opplevelseskvalitet og landskapsbildet i jordbrukslandskapet
 Rydding av piggtråd/gamle gjerder (NB ny sats 10kr/m gjerde)
 

Sommerjobber i landbruket og SMIL-tilskudd
Gjennom prosjektet «Fra jord til bord i Saltdal» tilbyr vi sommerjobber til ungdom i sommer. Vi håper dette kan bli et fast tilbud til ungdom fra Saltdal, og bidra til rekruttering til næringa. Tilskuddssøkere som vil tilby jobb til ungdom for å gjennomføre tiltak som omsøkes gjennom ordningen vil prioriteres i 2022. Informer i tilfelle om dette i søknadsskjemaet.

Fra og med 2020 er det ikke lenger krav om at søker må ha et registrert foretak i Enhetsregisteret for å være berettiget tilskudd. For å få innvilget tilskuddet må tiltaket gjennomføres på en landbrukseiendom, og det skal foregå en jordbruksproduksjon som er berettiget produksjons- og avløsertilskudd på eiendommen. Den som leier kan også søke om tilskudd for arealet, men da må leier ha skriftlig godkjenning fra eier.
Søker må også kunne dokumentere at vilkårene i forskrift 1. juni 1999 nr. 791 om gjødselplanlegging er oppfylt.


Slik søker du
Det skal søkes elektronisk. Gå inn på Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Viktige vedlegg er kostnadsoverslag, beskrivelse og kartfesting av miljøtiltaket. Søknad sendes automatisk til Saltdal kommune.
Søknadsfrist er 29. mai, men vi tar imot søknader hele året.
Kommunen vil gjennomføre en befaring av omsøkt tiltak, behandle saken og sende vedtak innen utgangen av juni måned.


Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.
Les mer om SMIL-tilskuddet på Landbruksdirektoratets hjemmeside.
Sommerjobber i landbruket og SMIL-tilskudd