Godkjente listeforslag

Godkjente listeforslag

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Rødt

Saltdalslista

Senterpartiet

SV-Sosialistisk Venstreparti

Listene er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Saltdal kommune.Offentliggjøring av godkjente valglister blir annonsert i aviser 2.juni. Iht. valgloven § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag framsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. 

Listeforslag ettersyn

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn (Koml. § 6-6 (1) )

Listeforslag - viktige datoer

Listeforslagene skal legges ut til etteryn etter hvert som de kommer inn, koml. § 6-6 (1)

Valgsekretariatet underretter samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyser om adgangen til  søke om fritak, koml § 6-6 (5)
 
31.mars  Frist for partier til å levere listeforslag (Frist kl. 12.00) 
20.april  Frist for partier til å trekke listeforslaget (Frist kl. 12.00)
25. april Frist for å søke om fritak fra listeforslaget
2. mai Valgstyret godkjenner listeforslag.
3. mai Godkjente valglister legges ut til offentlig gjennomsyn. Det vil i tillegg bli annonsert i aviser 2. juni. 

10. mai

Klagefrist på valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag (må være mottatt av valgsekretariatet). 

2. juni Offentliggjøring av lister i annonse, felleskampanje. Med klagefrist 7 dager. 

 

Etter klagefristens utløp, sendes godkjente valglister til trykking. Kontaktpersoner for det eneklte parti vil få valglistene til korrekturlesing. 

Informasjon for partier med godkjent listeforslag

Partier med godkjent listeforslag kan bestille stemmesedler til eget bruk i valgkampen, be om gratis eksemplar av manntallet og be om uttrekk fra manntallet.  

Bestillinger skjer til: anita.paulsen@saltdal.kommune.no 

 

Frist for å bestille stemmesedler til eget bruk i valgkampen er 25. mai. 

Partier med godkjent listeforslag tildeles kostnadsfritt 500 stemmesedler. Bestillinger utover dette faktureres med 300 kroner pr. eske. En eske inneholder 500 stemmesedler. 

 

Gratis eksemplar av manntallet

Frist for å be om gratis eksemplar av manntallet er 1. august. 

Alle partier med godkjent listeforslag har rett til et gratis eksemplar av manntallet for Saltdal kommune. Manntallet gir en oversikt over alle stemmeberettigede i Saltdal pr. 30. juni i valgåret og er sortert alfabetisk på etternavn. Navnene er ikke sortert på krets. Det er ikke mulig å få elektronisk utgave av manntallet. 

Manntallet kan bare brukes til politiske formål og skal leveres tilbake til valgstyret innen to år, jf. valgforskriften § 3 (3) og (4). 

 

Uttrekk fra manntallet

Frist for å be om uttrekk fra manntallet er 1. august. 

Det valgadministrative systemet (EVA) som brukes til valggjennomføringen gir mulighet til å ta ut ulike rapporter. Partier som har fått godkjent listeforslag av valgstyret, kan be valgsekretariatet om oversikt over bestemte velgergrupper. Det er mulig å få uttrekk av velgere sortert på krets og alder, for eksempel alle førstegangsvelgere i en stemmekrets. Rapportene kan kun distribueres på papir.

Utgiftene til arbeidet med å lage rapportene, trykking og materiell må partiene bekoste selv, jf. valgforskriften § 3 (2). Partier som bestiller uttrekk, vil bli fakturert for dette arbeidet. Uttrekk på etikett faktureres med 0,5 kroner pr. velger. Uttrekk på liste faktureres med 2,5 kroner pr. side.

 

Forhåndsstemming

Tidligstemmegivning 01. juli til og med 9. august på Rådhuset, Saltdal kommune mandag-fredag 0830-1530. 

Det gjennomføres foråndsstemming i tidsrommet 10. august - 08. september på Rådhuset, Saltdal kommune mandag-fredag 0830-1530. 

Valgurne
Tore Fjeld

Valglokaler og åpningstider på valgdagene

Valglokaler og åpningstider på valgdagene

Krets Valglokale Søndag 10.            september Mandag 11. september
Rognan Samfunnshuset kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 21.00
Sundby Grendehuset Ikke åpent kl. 12.00 - 18.00
Røkland Vensmoen hovedbygning kl. 15.00 - 20.00 kl. 10.00 - 20.00
Junkerdal Grendehuset Ikke åpent kl. 12.00 - 18.00
 

Har du stemmerett ?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • Norsk statsborger
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen
  • Skjema: Søknad om innføring i manntallet

 

 • Utenlandsk statsborger dersom du
  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • Er nordisk statsborger (fra Sverige, Danmark, Finland og Island) bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.)

Står du i manntallet ?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30. juni. 

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. 

Bor du i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de 10 siste årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. 

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. 

Les mer her 

Skjema for søknad om innføring i manntallet finner du her. 

Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Valgresultat kommunestyrevalget i Saltdal 2019

Historiske valgresultater i Saltdal

Her kan du klikke deg inn og søke opp historiske valgresultater for kommune eller stortingsvalg i Saltdal, og andre kommuner. 

 

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. 

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere etter avtale hjem til deg og mottar stemmen din i perioden 6.- 11. september.

Frist for å søke om å avgi stemme i forhåndsstemmeperioden for syke og uføre der de oppholder seg valgdagen mandag 11. september kl. 1000

 

Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023.

Informasjon om hvordan stemme fra utlandet finner du her 

Tidligstemme

Tidligstemmegivning gjennomføres mandag – fredag i tidsrommet 01. juli – 09. august kl. 08.30 – 15.30 på Rådhuset i Saltdal. 

Institusjonsstemming

04.september Sykehjemmet kl. 10-12.

05. september Heimly kl 10-12

06. september Fløyveien boliger kl 10-11

06.september Knaggen 12-14

Valgstyret

Kommunestyret har valgt formannskapet som valgstyre. De har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Rune Berg. For å se medlemmer og varamedlemmer se her. 

Utfyllende informasjon

Utfyllende informasjon til deg som skal stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 Lenke for mer informasjon

Kontaktinformasjon

Anita Paulsen

Organisasjonsrådgiver/valgansvarlig

Mobil: 988 66 066

Telefon: 75 68 20 00

E-post: anita.paulsen@saltdal.kommune.no