Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om planoppstart og høring planprogram

Oppstart detaljreguleringsplan for Kryss Kirkegata/Jernbanegata

Saltdal formannskap vedtok oppstart av detaljreguelringsplan for kryss Kirkegata/Jernbanegata. Bakgrunn for planarbeider er bla; å rydde opp i de trafikkale forholdene, prioritere myke trafikanter og regulere rådhusplassen som parkareal. Innspill til planarbeidet sendes til: postmottak@saltdal.kommune.no

Plangrense.pdf

Særutskrift Oppstart. Detaljregulering kryss KirkegataJernbanegata.pdf

TS-notat Rognan 20170628 (002).pdf

Varslingsbrev.docx

 

 

 

Varsel planoppstart ny adkomstveg Prestmoen skytebane, samt opphevelse deler av reguleringsplan Presetmoen skytabane

Saltdal kommune varsler om planoppstart ny adkomstveg Prestmoen skytebane samt opphevelse av deler av reguelringsplan for Prestmoen skytebane innenfor varslet planområde. Frist for innspill er satt til 8 april.

Formålet er å opparbeide ny adkomstveg til Prestmoen skytebane. Samtidig oppheve deler av gjeldende reguleringsplan som omhandler privat veg og tilhørende jord- og skogbruksområder. Ny adkomstveg skal erstatte den delen som reguleringsplanen opphever.

varsel. planoppstart ny adkomstveg skytebane prestmoen og opphevelse deler av reguleringsplan prestmoen skytebane.docx

Planområde 15000.pdf

Formålet med planen.docx

Referat møte Saltdal skytterlag.docx

 

 

 

Varsel planoppstart Nygård sør

Saltdal kommune varsler oppstart av planarbeid for Nygård sør. Frist for innspill er satt til 8. april. Formål med planen er tilrettelegging til boligformål.  

 Kommunestyresak vedtok i sak 39/18 i møte dat. 19.06.2018 ble det vedtatt en prioritering av boligområder for utbygging. Nygård sør som det fremmes oppstart på planarbeid for, ble valgt fremfor andre områder på Rognan.

Formål:

  • Formål er å tilrettelegge for eneboliger og område for lek og opphold

  • Nødvendig infrastruktur for å opprettholde trafikksikkerheten i tilknytning til boligfeltet.

  • Det skal settes rekkefølgebestemmelser for utbyggingen. Krav om utbygging av g/sykkelveg og annen nødvendig infrastruktur

  • Det er kommunen som utarbeider avtale og ønsker å kjøpe og opparbeide boligtomtene til selvkostpris

  • Overvann skal løses med åpne grøfter/infiltrasjon i grunnen

  • Ivareta sykkelmulighet mot Saltdalselva

Vedlegg til saken:

Melding om oppstart.docx

Offentlig planforslag. Boligområde i henhold til kommuneplanens arealdel.docx

Planområdet_180219.pdf

Særutskrift Utbyggingsområder Rognan - prioritering.pdf

Særutskrift Vedtak oppstart av områdeplan flyplassen med tilhørende planprogram.pdf

Datarapport grunnundersøkelser.pdf

Rapport.pdf

Skisser Osøyra nedlagt søppel avfall fylling.pdf

Vurdering boligområder Rognan.pdf

flomsonekart2000_06.pdf