Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel planoppstart Nygård sør

Saltdal kommune varsler oppstart av planarbeid for Nygård sør. Frist for innspill er satt til 8. april. Formål med planen er tilrettelegging til boligformål.  

 Kommunestyresak vedtok i sak 39/18 i møte dat. 19.06.2018 ble det vedtatt en prioritering av boligområder for utbygging. Nygård sør som det fremmes oppstart på planarbeid for, ble valgt fremfor andre områder på Rognan.

Formål:

  • Formål er å tilrettelegge for eneboliger og område for lek og opphold

  • Nødvendig infrastruktur for å opprettholde trafikksikkerheten i tilknytning til boligfeltet.

  • Det skal settes rekkefølgebestemmelser for utbyggingen. Krav om utbygging av g/sykkelveg og annen nødvendig infrastruktur

  • Det er kommunen som utarbeider avtale og ønsker å kjøpe og opparbeide boligtomtene til selvkostpris

  • Overvann skal løses med åpne grøfter/infiltrasjon i grunnen

  • Ivareta sykkelmulighet mot Saltdalselva

Vedlegg til saken:

Melding om oppstart.docx

Offentlig planforslag. Boligområde i henhold til kommuneplanens arealdel.docx

Planområdet_180219.pdf

Særutskrift Utbyggingsområder Rognan - prioritering.pdf

Særutskrift Vedtak oppstart av områdeplan flyplassen med tilhørende planprogram.pdf

Datarapport grunnundersøkelser.pdf

Rapport.pdf

Skisser Osøyra nedlagt søppel avfall fylling.pdf

Vurdering boligområder Rognan.pdf

flomsonekart2000_06.pdf

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.