Saltdal kommune varsler oppstart av planarbeid for Nygård sør. Frist for innspill er satt til 8. april. Formål med planen er tilrettelegging til boligformål.  

 Kommunestyresak vedtok i sak 39/18 i møte dat. 19.06.2018 ble det vedtatt en prioritering av boligområder for utbygging. Nygård sør som det fremmes oppstart på planarbeid for, ble valgt fremfor andre områder på Rognan.

Formål:

  • Formål er å tilrettelegge for eneboliger og område for lek og opphold

  • Nødvendig infrastruktur for å opprettholde trafikksikkerheten i tilknytning til boligfeltet.

  • Det skal settes rekkefølgebestemmelser for utbyggingen. Krav om utbygging av g/sykkelveg og annen nødvendig infrastruktur

  • Det er kommunen som utarbeider avtale og ønsker å kjøpe og opparbeide boligtomtene til selvkostpris

  • Overvann skal løses med åpne grøfter/infiltrasjon i grunnen

  • Ivareta sykkelmulighet mot Saltdalselva

Vedlegg til saken:

Melding om oppstart.docx PDF document ODT document

Offentlig planforslag. Boligområde i henhold til kommuneplanens arealdel.docx PDF document ODT document

Planområdet_180219.pdf

Særutskrift Utbyggingsområder Rognan - prioritering.pdf

Særutskrift Vedtak oppstart av områdeplan flyplassen med tilhørende planprogram.pdf

Datarapport grunnundersøkelser.pdf

Rapport.pdf

Skisser Osøyra nedlagt søppel avfall fylling.pdf

Vurdering boligområder Rognan.pdf

flomsonekart2000_06.pdf