19.04. Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for Nerauran lagerområde. Plan ID 2016007

- Klageadgang PDF document ODT document

- Plankart

- Planbestemmelser

- Planbeskrivelse

 

1.12. Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan E6 strekningen Borkamo-Hestbrinken

- Klageadgang PDF document ODT document
- Kommunestyrets vedtak
- Plankart
-Planbestemmelser
- Vedlegg 4
- Vedlegg 5
- Vedlegg 6
- Vedlegg 7
- Vedlegg 8
- Merknader samlet
- Innspill Statskog

 

17.10. Særutskrift 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan. Bjørndalsvegen, Øvre Drageid
Formannskapets vedtak
Brev utlysning og frist innspill PDF document ODT document

Referat oppstartsmøte
Planbestemmelser
Planbeskrivelser
Reguleringsplan
Reg.plan del 1
Reg.plan del 2
Reg.plan del 3
Reg.plan del 4
Reg.plan del 5

 

16.10. Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan Vesterfjæra: Her

Formannskapets vedtak om utleggelse
Planbeskrivelse, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Plankart, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Planbestemmelser PDF document ODT document , datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Innkomne merknader ved varsling

Oppstart-/varslingsdokumenter

Ros-analyse, datert 06.03.17

Utredning naturfare, datert 29.02.17

Foreløpig situasjonsplan alternativ A og B, sist revidert 11.09.17

Teknisk notat, datert 20.02.17

 

30.6. Vedtatt plan. Vik Fjellvei
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Detaljreguleringsplan Vik fjellvei. Planid. 2015001
- Utgående brev. PDF document ODT document Klageadgang egengodkjenning
- Planbeskrivelse PDF document ODT document Vik fjellvei
- Plankart Vik fjellvei
- Bestemmelser PDF document ODT document Vik fjellvei

 

Vedtatt plan. Reguleringsendring. Del av idrettsplassen syd.
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Reguleringsendring Del av idrettsplassen
- Utgående brev Klageadgang egengodkjenning PDF document ODT document
- Planbeskrivelse
- Plankart
- Planbestemmelser PDF document ODT document

 

Vedtatt plan. Rognan Dypvannskai
- Kommunestyrets vedtak PDF document ODT document om egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for utvidelse av Dypvannskaia
- Utgående brev Klageadgang egengodkjenning PDF document ODT document
- Planbeskrivelse PDF document ODT document
- Reguleringsplankart
- Planbestemmelser PDF document ODT document

 

Varsel om vedtatt plan. Fortau og gangsykkelvei i Høgbakken
- Kommunestyrets egengodkjenning Detaljregulering fortau Høgbakken
- Utgående brev Klageadgang egengodkjenning PDF document ODT document
- Planbeskrivelse Høgbakkvegen rev. A.
- Reguleringsplankart
- Bestemmelser
- ROS-analyse
-IN01
- F01
- CG01

 

Varsel om 1. gangs offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for snuplass og parkeringsplass Rv. 77
- Formannskapets vedtak Detaljregulering parkering og busslomme Tjernfjellranten
- Innspillsfrist 1. gangs høring PDF document ODT document
- Planbeskrivelse
- Bestemmelser parkering-snuplass red.
- ROS-analyse PDF document ODT document
- Plan til høring

Inspill:
- Fylkesmannen i Nordland - vedlegg
- Statens vegvesen

 

4.5. Utleggelse til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for utvidelse av dypvannskaia: Her
Reguleringsplankart
2.7. MAL ROS disposisjon
Revidert planbeskrivelse 4.5.
Revidert planbestemmelser 4.5.
Utgående brev 1. Off. ettersyn
Tverrprofil U001
Tverrprofil U002
Plan og profil
Ervervskart
Miljøundersøkelser
Grunnundersøkelser
Talus. Skredrapport 2017
Forprosjekt Rognan industrikai
Tegninger dypvannskaia. Norconsult
Utredning av stormflomflo, Vesterfjæra
Beskrivelse av EL-anlegg
Kostnader
Utvidet planområde
Referat møte reguleringsplan Dypvannskaia

 

Innspill:
Opplysningsvesenets fond
Sametinget
Statens vegvesen
UIT
Kystverket
Nordland fylkeskommune

Link til kartsiden

Saltdal formannskap vedtok i møte 24.04, sak 56/2017 utleggelse til offentlig ettersyn gang og sykkelveg Rognan, planident 2016006. 
Formålet er å opparbeide nytt fortau (omtalt som gang- og sykkelveg i plankart) langsmed Høgbakkveien.  Tiltaket berører Gnr/bnr 421/131, 1, 2.
Link til kartside: Her. Plandokumentene kan sees: Her
Frist for innspill er satt til 6. juni og sendes til postmottak(a)saltdal.kommune.no

 

Vedlegg:
Formannskapets behandling. Utlegging til offentlig ettersyn. Detaljregulering gang- og sykkelveg Rognan
S-reguleringsplan
Planbeskrivelse Høgbakkvegen. Gang- og sykkelveg
Planbestemmelser gang- og sykkelveg Rognan
ROS-analyse
Erverv 19.04.17.

 

Planbeskrivelse for Detaljreguleringsplan for reguleringsendring. Del av idrettsplassen syd, planid 20017001
Vedlegg:
Vedtak
Annonse og frist for innspill
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Reguleringsendring Idrettsplassen syd
Utleggelse til offentlig ettersyn
Prosjektbeskrivelse utgave 4.

Innspillene:
FK Saltdalskameratene
Nordland fylkeskommune
Saltdal Petanque

Link til kartsiden

 

Mindre endring reguleringsplan Bygdetuntomtene, planid 2010007
Saltdal kommune foreslår endret kotehøyde for oppfylt terreng, samt tillatelse til oppføring av bygninger i pulttak.

Frist for klage er satt 3 uker fra vedtak.

Vedlegg:
Vedtak
Endret planbestemmelse
Gjeldende planbestemmelse

 

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Vik fjellveg i medhold av
Plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Vik fjellveg, planident. 2015001
til offentlig ettersyn i 6 uker.

Frist for innspill er satt til 23. mars. Formålet med vegen er forlengelse av adkomstveg til privat hytteområde med tilhørende parkeringsplass.
Innspill sendes til postmottak(a)saltdal.kommune.no eller per post til Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.

Vedlegg:
Annonse og frist for innspill
Formannskapets vedtak
Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser

Innspillene
Sametinget
Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland

Vedtak. Detaljreguleringsplan massedeponi Heimerneset, Planident. 2015002
Vedtak om klage
Kommunestyrevedtak
Arealplankart
Planbestemmelser

Vedtak. Reguleringsendring Del av sentrum vest, planident. 2015003
Melding om vedtak og klageadgang
Kommunestyrets vedtak
Plankart
Planbestemmelser

 

1. gangs offentlig ettersyn. Reguleringsendring Del av sentrum øst:
Frist for innspill/varsel
Vedtak om utleggselse formannskapssak 39/16
Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser

 

1. gangs offentlig ettersyn. Reguleringsendring for Del av Rognan øst
Saltdal formannskap vedtok 10.02.2016, sak 16/16 utleggelse til offentlig ettersyn reguleringsendring for Del av Rognan øst. Saltdal kommune og tiltakshaver har jfr. Plan og bygningslova § 12-15 funnet det hensiktsmessig å behandle søknad om byggetillatelse felles med forslag til reguleringsplan.
Situasjonsplan, tegninger og fasade er dokumenter tilhørende byggesøknaden. Øvrige dokumenter tilhørende reguleringsendring for Del av Rognan øst.

Sluttbehandling. Reguleringsendring - Del av Rognan øst (Tjeldmyrveien)
Kommunestyrets vedtak
Planbeskrivelse
Plankart
Vedtak om reguleringsendring Del av Rognan øst

Frist for innspill til plansak og byggesak er satt til 29.03.2016.

Innspill sendes til: postmottak(a)saltdal.kommune.no eller per post til: Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.
Det bes om at partene skiller mellom innspill/merknad til reguleringsendringen og til byggesaken.

Vedlegg:
Formannskap  vedtak 10.02.16.
Planbeskrivelse - Reguleringsendring Del av Rognan øst
Risiko og sårbarhetsanalyse
Ervervskart
Innspill styret Sameie Gamle Folkets Hus
Del av Rognan Øst
Situasjonsplan, tegninger og fasade

 

Melding om planvedtak detaljregulering for Tjernfjellranten
Vedlegg:
Formannskap 29.09.15. - vedlegg reguleringsplan hefte 1
Formannskap 29.09.15. - vedlegg reguleringsplan hefte 2
Formannskap 29.09.15. - vedlegg reguleringsplan hefte 3
Formannskap 29.09.15. - vedlegg reguleringsplan hefte 4
Melding om vedtak - klageadgang

Vedtak i kommunestyret
Vedtatt reguleringsplan
Vedtatt planbestemmelser

 

Melding om planvedtak detaljregulering med konsekvensutredning

E6 Borkamo - Sørelva x rv 77 - Viskis
Vedlegg:
Melding om planvedtak
Kommunestyrets vedtak
Planbeskrivelse
Merknadshefte

Detaljregulering
Detaljreguleringsplan R01_A3
Detaljreguleringsplan R02_A3
Detaljreguleringsplan R03_A3
Detaljreguleringsplan R04_A3
Detaljreguleringsplan R05_A3
Detaljreguleringsplan R06_A3
Detaljreguleringsplan R07_A3

Tegningslister
Lay B001 - Lay F001

Lay B001
Lay B002
Lay C001
Lay C002
Lay C003
Lay C004
Lay C005
Lay C006
Lay C007
Lay F001