Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser.

Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, forretning, industri, skoler, osv. skal ligge.

Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hvor mye du har lov å bebygge eiendommen din med (utnyttelsesgrad) og høyde bygningen.

Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke i kommunens kartløsning. Her er det valgmuligheter for reguleringsplaner (detaljerte planer) eller kommuneplanens arealdel (oversiktsplan).

For de som ønsker å utarbeide en reguleringsplan er det krav til planfaglig kompetanse. Kommunen har utarbeidet egne veiledere for firma med denne kompetansen.

Skal du bygge i strid med planen må du enten søke om dispensasjon fra plan eller utarbeide ny.