Hvem har rett på BPA/Personlig assistent

Du har rett til å organisere tjenestene praktisk bistand, opplæring og støttekontakt om BPA hvis du:

  • er under 67 år, og
  • har behov for tjenester ut over 2 år, og
  • har behov for tjenester i minst 32 timer pr.uke.

Du kan også ha denne rettigheten hvis du har behov for hjelp i minst 25 timer i uken, men hvis ikke kommunen kan dokumentere at det blir vesentlig dyrere å organisere tjenestene som BPA. Det er kommunen som vurderer hvor mange timer du har behov for.
Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år, med nedsatt funksjonevne (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr.2).
Du har ikke rett til BPA når hjelpen du får krever at det er flere enn èn tjenesteyter tilstede, eller hvis du har behov for tjenester om natten. Unntaket er hvis du har behov for dette hele tiden.