Valgutvalget har laget innstilling til meddommere. Kommunestyret i Saltdal skal velge meddommere til tre ulike utvalg 20. juni. 

Tingretten off utlegg.docx 

Jordskifte off utlegg.docx 

Lagmannsrett off.docx 

Skjønnsmedlemm off utlegg.docx foreslås av kommunestyret, velges av fylkestinget. 

Det henvises til domstolloven § 64 og § 65 samt jordskifteloven § 2-5.

Har du merknader eller innvendinger til forslaget må dette sendes til: anita.paulsen@saltdal.kommune.no  innen 18. juni. 

 

Saltdal kommunestyre skal oppnevne meddommere for perioden 2025-2028.

Opprinnelig invitasjon til å melde interesse eller foreslå kandidater hadde frist 6. mai.

Det skal velges meddommere til Salten og Lofoten tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Saltdal forliksråd, jordskifterett og skjønnsmedlemmer. 

 

Hva det vil si å være meddommer kan du lese mer om her.  

Du kan melde din interesse med å sende en epost til: anita.paulsen@saltdal.kommune.no  

For å kunne være meddommer må du oppfylle følgende krav:

Alder: Du må være mellom 21 år og 70 år pr. 01.01.2025.

Bosted og statsborger: Du må være bosatt i Saltdal kommune den 01.01.2025, samt være norsk/nordisk statsborger eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 år.

Norskkunnskap: Du må forstå norsk tale og tekst, og kunne uttrykke deg på norsk.

Personlig egnethet: Du må kunne følge forhandlingene i retten, forstå problemstillingene i saken og ta stilling til den med å si din mening.

Du må kunne sitte mange timer sammenhengende.

Lovlydighet: Det blir foretatt vandelsvurdering hos Politiet, samt at du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.

Yrke: Dersom du er ansatt i en av nedenstående stillinger kan du ikke være meddommer:

  • Stortingets representanter og vararepresentanter,
  • statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
  • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
  • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
  • ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
  • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
  • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
  • praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
  • kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.