I hht. lov om stadnamn kunngjøres høring for påklaga vedtak i navnesak 2018/507  Kjernfjellet  i Saltdal kommune.

Navnesaken ble reist av Kartverket med bakgrunn i at det skal vedtas navn på den nye tunnelen gjennom fjellet, og at det er fjellnavnet som skal legges til grunn for navngivningen. Statens Vegvesen foreslo selv navnet Tjernfjelltunnelen på den nye tunnelen. Fjellnavnet som blir fastsatt gjennom navnesaken skal danne grunnlag for alle avledede navn av dette, og samlet vil det gjennom navnesaken bli fastsatt 9 navn (se vedlegg). Etter at primærnavnet på fjellet er fastsatt kan det deretter fastsettes navn på tunnelen. Tidligere har fjellet hatt to godkjente skriveformer ;   Kjernfjellet og Tjørnfjellet.

Kartverket gjorde 03.04.19 vedtak om at navnet skal være Kjernfjellet og at navnet på tunnelen blir Kjernfjelltunnelen. Dette ble påklaget av Saltdal kommune, Statskog, Saltdal Historielag og Junkerdal Grendelag, som alle mener navnet må være Tjernfjellet, og at dette skal være grunnlag for navn på den nye tunnelen.

Klagesaken, sak 2019/134, skal følge samme prosedyre som selve navnesaken. Dette betyr at Saltdal kommune skal kunngjøre saken og opplyse om retten til å uttale seg om skrivemåten av navna. Denne høringen kommer som følge av dette.

Uttalelser vedørende klagesaken skal sendes til skriftlig til Saltdal kommune, Plan og Utvikling, Kirkegata 23, 8250 Rognan eller digitalt til postmottak@saltdal.kommune.no innen 21.09.19.

Sakens dokumenter går fram av vedlegg:

Brev fra Kartverket om høring for påklaga vedtak i navnesak 2018/507 – Kjernfjellet og avleda navn, klagesak 2019/134

Klage fra Saltdal kommune på vedtak i navnesak 2018/507

Klage fra Statskog på vedtak i navnesak 2018/507

Klage fra Saltdal Historielag på vedtak i navnesak 2018/507

Klage fra Junkerdal Grendelag på vedtak i navnesak 2018/507

Brev fra Kartverket med melding om vedtak i navnesak 2018/507 i Saltdal kommune

Tilrådning. Navnesaksskjema sak 2018/507

Kart. Navnesak 2018/507

Uttalelse fra Saltdal kommune i navnesak 2018/507

Uttalelse fra Statskog i navnesak 2018/507

Uttalelse fra Saltdal Historielag i navnesak 2018/507

Uttalelse fra Junkerdal Grendelag i navnesak 2018/507

Kart. Navnesak 2018-507 Saltdal[1].pdf