Stortinget vedtok 19.06.20 en samlet ramme til kommunale næringsfond 2020 på kr. 600 mill og en fordeling av disse til fylkeskommunene. Nordland fylkeskommune fikk samlet tildelt 74,8 mill og fikk i oppdrag å fordele dette videre mellom kommunene i fylket. Saltdal kommune har blitt tildelt ca. kr. 1,5 mill til dette formålet.

Midlene overføres til kommunen, som skal forvalte og behandle søknader om støtte fra fondet. Midlene er tildelt med bakgrunn i Koronasituasjonen, og skal behandles ut fra et felles regelverk. Regjeringen har derfor utarbeidet en midlertidig forskrift om tilskudd fra disse midlene, denne beskriver formål, hvem og hva som kan støttes mv. Her er link til denne forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437?q=kommunale%20n%C3%A6ringsfond      

 

Midlene skal gå til næringsutvikling, og i forskriftens § 2 er det beskrevet hvem og hva det kan gis støtte til:

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
a. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. 
b. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 
c. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 


Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg, link til denne her:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747

 

Søknad om støtte fra fondet må gjøres gjennom søknadsordningen www.Regionalforvaltning.no  , men foreløpig er det ikke her åpnet for søknader til Saltdal kommune. Det vil bli gitt ny informasjon fra kommunen når det blir åpnet for søknader fra fondet gjeldende for Saltdal kommune
.