Planen regulerer område for utbygging av 24 omsorgsboliger på Vensmoen med tilhørende kontorer, offentlig vegareal, parkering og gang/sykkelveg.  Planen med tilhørende vedlegg kan sees på kommunens kartsider https://kommunekart.com/?urlid=c31cebc1-810c-4480-a6d7-2302fa368a5f.

 

Innspill til planen sendes: postmottak@saltdal.kommune.no eller Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.  Frist for merknader er satt til 1.mai.

Saksvedlegg:

Detaljeregulering Helse- og omsorgsboliger.

Planbeskrivelse.

Reguleringsbestemmelser.

ROS-analyse.

Konsekvensutredning.

Illustrasjon og plankart.