Oppgaver

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna i kommunen og beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barna har det, og om nødvendig sette inn tiltak. Det skal gis hjelp og støtte for at foreldrene/foresatte skal kunne makte sitt omsorgsansvar, men barnevernet har også en plikt til å gripe inn om hjelpen ikke nytter.

Mange barnevernssaker starter ved at foreldrene selv tar kontakt. Også offentlige tjenester, naboer, familien og andre kan melde fra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn. Privatpersoner kan be om å være anonyme, men kan ikke alltid fritas for vitneplikt om saken må behandles i Fylkesnemnda.

Alle meldinger skal bli vurdert innen en uke, og hvis det er grunnlag for det, blir de undersøkt for så å bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpetiltak.

Hjelpetiltak

Barnevernet vurderer først om det er mulig å gi hjelp til barnet og familien slik at de kan bedre hjemmesituasjonen. Som forebyggende tiltak brukes ofte råd/veiledning, tilsyn, avlastning/besøkshjem, barnehage/SFO, støttekontakt, økonomisk støtte slik at barnet kan delta i fritidsaktiviteter og lignende. En plassering i fosterhjem blir først aktuelt dersom frivillige hjelpetiltak ikke fører fram eller vurderes som nytteløse.

Barnevernstjenesten samarbeider med Bufetat, fagteam Bodø om å finne egnede fosterhjem og institusjonsplasser.

 

Taushetsplikt og lovhjemmel

Alle som arbeider i barnevernstjenesten har taushetsplikt.

Barnevernet jobber etter Lov om barnevernstjenester.
Barne- og likestillingsdepartementet

Klage

De som er part i saken, har klagerett og søksmålsrett. Alle vedtak som fattes av barnevernstjenesten, kan klages til fylkesmannen. Fristen for å klage er 3 uker. Vedtak som fattes av fylkesnemnda eller annen rettsinstans, kan påklages innen 2 måneder.

Ønsker du/dere å bidra?

Barnevernstjenesten mangler ofte viktige støttespillere til barn som: støttekontakt, besøkshjem, fosterhjem eller tilsynsfører.

Et oppdrag i regi av barnevernstjenesten kan være fra noen timer til flere dager i måneden. Det stilles ingen spesielle krav om formell utdannelse, men du/dere må ha overskudd og interesse for medmennesker.

Ta gjerne kontakt på telefon: 75 68 22 37