Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2018- 2021, vedtatt i kommunestyret 13.12.2017: HER

Kulturdepartementet stiller krav om at kommuner skal utarbeide en plan for idrett og fysisk aktivitet som grunnlag for tildeling av spillemidler til anlegg for idrett fysisk aktivitet og naturopplevelser. Den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet skal være et styringsverktøy og medvirke til en nøye gjennomtenkt og planlagt satsning på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den skal være realistisk med hensyn til økonomi og ressursbruk, og redegjøre for behov. Handlingsprogrammet legges til grunn for søknad om spillemidler til anleggsutbyggingen.

 

Planen skal medvirke til at idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sikres gode rammebetingelser i kommunen i tiden fremover.