Kommunale tjenester

NAV

Opplysning, råd og veiledning

Råd og veiledning kan bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon eller motta økonomisk sosialhjelp for å få råd og veiledning på NAV-kontoret.

Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon. I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Selv om NAV-kontoret ikke er fullt ut orientert på alle områder, kan de henvise deg videre til rett instans.

 

Økonomisk rådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

For enda mer detaljerte opplysninger og selvhjelpspakke på økonomisk rådgivning kontakt ditt lokale NAV-kontor.

Kontakt gjerne 800 GJELD for selvhjelp.

 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du eventuelt kan få i støtte.

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. Det finnes statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp og Saltdal kommune har vedtatt og følge disse.

Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp. Ved personlig oppmøte i NAV-kontoret vil du også få tilgang til søknadskjema.

 

Midlertidig botilbud

NAV skal bistå med å finne et midlertidig botilbud til deg i akutte nødsituasjoner hvis du ikke klarer dette selv. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk stønad.

Hvis du er i en slik situasjon og uten et sted å bo, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. NAV vil da gjøre en individuell vurdering i hver enkelt sak på hvorvidt dette kan anses som en nødsituasjon og om NAV kan bistå med hjelp til midlertidig overnatting.

 

Kvalifiseringsprogrammet

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid og skal inneholde arbeidsrettede aktiviteter, opplæringsaktiviteter, samt tett individuell oppfølging og veiledning.

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du må ta kontakt med NAV for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

For mere informasjon om sosiale tjenester i NAV - se lenke

Elektroniske søknadsskjema

https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du?lang=nb (Digital søknad - krever innlogging)

Søknad om økonomisk stønad finner du : Her

Oppmelding til økonomisk rådgivning finner du : Her

 

Åpningstider

Mandager: Stengt. Åpent for timeavtaler kl 08.00 -15.30
Tirsdager: Kl 12.00 - 14.00. Åpent for timeavtaler kl 08.00 -15.30
Onsdager: Stengt. Åpent for timeavtaler
Torsdager: kl 12.00 - 14.00. Åpent for timeavtaler kl 08.00 -15.30
Fredager: Stengt. Åpent for timeavtaler 08.00 - 15.30