PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det

§ 5-1 i opplæringsloven omhandler retten til spesialundervisning for elever i grunnskolen

§19 a i barnehageloven omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

PPT skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for barn og unge med særlige behov. Alle i PP tjenesten har taushetsplikt. 

Alle tjenester er gratis. 

Målgrupper:

 • Barn og ungdom opp til 16 år (grunnskolealder)
 • Voksne med spesielle behov
 • Foreldre, foresatte og pedagogisk personell

Tjenester:

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål om behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten gir råd og veiledning om barn og unges opplæring og utvikling. Hensikten er at barn og unge  får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Hva kan det søkes om hjelp til?

 • Språkvansker
 • Lese-skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Lærevansker
 • Uro og konsentrasjonsvansker
 • Sosiale/følelsesmessige vansker
 • Atferdsvansker
 • Skoler og barnehager kan søke veiledning i tilrettelegging for barn og unge med særlige behov

Hvordan blir hjelpen gitt?

 • Hjelpen kan gis gjennom samtaler med barnet/ungdommen og de foresatte. Det er ofte også samarbeidsmøter og samtaler med den som har henvist. Det gjennomføres forskjellige kartlegginger og formelle tester utfra det som måtte være barnets/ungdommens vanskeområde.
 • Det skrives fagrapporter og/eller sakkyndige uttalelser etter utredning. Det gjennomføres oppfølgingsmøter med foresatte, barnet/ungdommen og barnehage/skole hvor våre anbefalinger drøftes.
 • Det avtales eventuelt videre samarbeid med barnehage/skole om veiledning.
 • Det avtales eventuelt samarbeid med andre hjelpeinstanser.
 • PPT kan henvise for videre utredning av vanskene til vårt statlige spesialpedagogiske støttesystem (Statped). 

Hvem kan kontakte og henvise til PPT?

Foresatte, barnehager, skoler og andre hjelpetjenester kan kontakte PPT. Henvisning skal gjøres på eget henvisningsskjema og i samarbeid med de foresatte. 

Henvisningsskjema finner du her:

Skjema for samtykke.

Skjema for henvisning.