Retten til et godt og trygt skolemiljø er individuell og bygger på elevens egen subjektive oppfatning. 

Et trygt og godt skolemiljø betyr blant annet at elevene ikke skal komme til skade og føle at skolen er et trygt sted å være. Elevene skal oppleve at skolen tar tak dersom de melder fra hvis noe skjer. Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø som skal fremme helse, trivsel og læring.  

Hvis skolemiljøet er trygt, men ikke godt, skal skolen også handle.

Dette følges av Opplæringslovens § 9A - Elevane sitt skolemiljø.

Saltdal kommune ønsker at mobbing, vold, diskriminering og trakassering avdekkes raskt. Dersom du  som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt å godt på skolen, er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Elev og foresatt kan melde fra om dårlig skolemiljø eller mobbing til skolen og snakke med kontaktlærer, fagleder/undervisningsinspektør eller rektor. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. 

Dersom du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort tilstrekkelig for å stoppe mobbing, vold, diskriminering og trakassering, kan du melde saken inn til fylkesmannen i ditt fylke. 

Før du melder inn til fylkesmannen, må du:

  1. Først ha tatt opp saken med rektor på skolen
  2. Det må ha gått minst en uke fra du meldte inn og tok opp saken med rektor
  3. Saken må gjelde skolemiljøet der eleven går på skole

Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev til fylkesmannen. Ved helt spesielle tilfeller, kan du ta kontakt med fylkesmannen. 

 

Skolemiljøknapp