Korttidsopphold

Korttidsopphold
Et korttidsopphold er tidsbegrenset. Oppholdet kan være videreføring av behandling etter sykehusopphold, rehabilitering etter sykdomsforløp eller vurdering av funksjonsnivå etter et funksjonsfall. Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner i hverdagen.

Langtidsopphold

Ordinær plass
Botilbud til personer med et behov for døgnkontinuerlig omfattende pleie og omsorg.

Avdeling for personer med demenssykdom
Botilbud for personer med en langtkommen demenslidelse og som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging og tilrettelegging, i et trygt miljø.

Avlastningsopphold

Avlastning
Dette er et tilbud til de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning er ikke aktiv behandling og/eller rehabilitering.

Øyeblikkelig hjelp (KAD)

Øyeblikkelig hjelp
Øyeblikkelig hjelp (KAD) er et rom som disponeres av leger ved Saltdal Helsesenter. 

Lindrende pleie (Gjesterommet)

Lindrende pleie (Gjesterommet)
Gjesterommet er et tilbud for personer som er i livets siste fase.

Dagtilbud for personer med demens

Dagtilbud for personer med demens
Dette er et tilbud for hjemmeboende personer med demens.