Tildelingskontoret har følgende ansvarsområder

 • Følge opp kontakt mellom sykehus og kommunens pleie og omsorgstjeneste.
 • Forberedelser i forbindelse med utskrivning fra sykehus.
 • Behandling av søknader som gjelder tildeling av pleie- og omsorgstjenester som:
 • Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie, kreftsykepleie)
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp, miljøtjeneste, brukerstyrt personlig assistanse)
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Avlastning
 • Omsorgsbolig
 • Korttids- og langtidsopphold i sykehjem
 • Trygghetsalarm
 • Dagaktivitet for hjemmeboende
 • TT-kort
 • Ledsagerbevis