Tildelingskontoret har følgende ansvarsområder

Følge opp kontakt mellom sykehus og kommunens pleie og omsorgstjeneste.

Forberedelser i forbindelse med utskrivning fra sykehus.

Behandling av søknader som gjelder tildeling av pleie- og omsorgstjenester som:

  • Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie, kreftsykepleie)
  • Praktisk bistand (hjemmehjelp, miljøtjeneste, brukerstyrt personlig assistanse)
  • Fritidskontakt
  • Omsorgslønn
  • Avlastning
  • Omsorgsbolig
  • Korttids- og langtidsopphold i sykehjem
  • Trygghetsalarm
  • Dagaktivitet for hjemmeboende
  • Matombringing

Tildelingskontoret behandler også søknader om TT- kort og Ledsagerbevis