Saltdal – en kommune som befinner seg 67 grader nord i det arktiske og er innfallsport til to nasjonalparker; Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. I kommunen finnes flere naturreservat og landskapsvernområder.

Saltdal kommune har vært nasjonalparkkommune siden 2008 og ble resertifisert etter nye kriterier i 2019.

Kommunen er svært heldig og har et av de 15 nasjonale besøkssentrene lokalisert i kommunen: Nordland Besøkssenter/Nordland Nasjonalparksenter, som ligger sentralt til på Storjord.

Saltdal kommune er en frodig grønn dal omgitt av høye fjell. Våre to høyeste fjelltopper er Ølfjell med sine majestetiske 1751 moh og rett ovenfor ligger Solvågtid og stråler med sine 1559 moh. Den vakre elva vår, Saltdalselva eller «Dronningen i nord» som den også kalles, renner nordover like ved E6. Den munner ut i Saltdalsfjorden ved Rognan, som er administrasjons- og handelssenter i kommunen. Langs hele elva går en naturbasert sykkelsti. Her kan du leie sykkel til store og små. Du finner mer informasjon på Saltenhygge.no

Saltdalselva er del av Saltdalsvassdraget, det tredje største vassdraget i Nordland fylke. Det er et betydelig fiske i elva og rift om fiskekortene. Du finner mer informasjon på Saltdal Elveierlag sine sider. Vassdraget er et av de større i Norge som er nesten helt spart for vannkraftutbygging.

Saltdal kommune kan by på svært mange familievennlige opplevelser i nasjonalparkene og i randsonen av nasjonalparkene.

Det er mange flotte opplevelser i Saltdal både for store og små, erfarne friluftsfolk og for nye eventyrere. 

I Saltdal er det god plass og du er hjertelig velkommen om du ønsker å besøke oss.

Vi deler gjerne vår flotte natur og opplevelser med deg – og ser frem til å se deg her! 

Se Youtube video her

Adferd i nasjonalparkene

Vi er mange som er glade i naturen. Vis hensyn, så blir det hyggeligere for alle.

Slik tar du hensyn i naturen:

 • Husk å dele stien. Vi er mange som er glade i naturen. Noen sykler, andre foretrekker å rusle seg en tur. Enten du trener til halvmaraton eller bare er på søndagstur: Ta hensyn, og senk farten om det trengs.
 • Ha respekt for at noen områder er private. Allemannsretten gjelder for eksempel ikke på private hustomter, gårdsplasser, dyrket jord og åkre på sommerstid. Det er heller ikke fritt fram på private brygger eller veier.
 • Vær bevisst på støy og bråk. Husk at mange oppsøker naturen for å nyte stillhet og ro. Begrens musikk og annen støy fra campen, da dette kan ødelegge naturopplevelsen for andre som også er på tur.
 • La dyr og fugler være i fred. Ikke la barna forstyrre dyrene, og vær spesielt obs i parrings- og hekketiden. Ferdes du i jordbrukslandskap, lukk grinder slik at dyr på beite ikke kommer seg ut.
 • Ta med deg søppelet ditt. Alt du tar med deg inn i området skal også tas med hjem. Gjør det til en huskeregel å ha med en pose på tur, så slipper du å lure på hvor du skal gjøre av søppelet.

Bål

Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag.

Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og bli ødelagt for alltid. Bruk helst en tilrettelagt bålplass.

HUSK det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september.

Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten, på sand og grus uten vegetasjon.

I de tre barskogreservat i Saltdal har bålforbud: Dypen, Junkerdalsura og Stor-Graddis.

Her er det kun lov å fyre bål på tilrettelagte bålplasser, eller på snødekt mark, med tilkjørt eller medbrakt brensel.

 

Droner

Droner kan forstyrre dyrelivet og andre brukere av nasjonalparken. Dette er derfor ikke tillatt uten egen dispensasjon fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.

Fiske, plukke og sanke

Du kan plukke bær, sopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminne, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletiden.

Jakt og fiske er tillatt. Husk jakt-/ fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra et vassdrag til et annet.

Forvaltning og oppsyn

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for nasjonalparkene i Saltdal.

Medlemmene i nasjonalparkstyret består av lokale- og regionale politikere, samt representanter fra Sametinget. De kommunale- og fylkeskommunale- representantene er valgt for perioden 2020-2023, mens de samiske representantene er valgt for perioden 2018-2021. Styret konstituerer seg selv annet hvert år med egen leder, nestleder og arbeidsutvalg.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter 4363 km² blant den flotteste naturen vi har i hele Nordland. Styret forvalter ulike verneområder fra tang og tare til fjell og bratte tinder, fra slåttemarker i kulturlandskap til urskog av furu og fra friluftsliv til næringsliv. Nasjonalparkstyret forvalter 16 ulike verneområder fra Sørfold i nord til Rana i sør. Blant disse verneområdene finner vi nasjonalparkene Rago, Junkerdal, Sjunkhatten, Làhko og Saltfjellet-Svartisen.

Nasjonalparkstyret skal forvalte verneområdene på en helhetlig måte, der natur- og kulturverdiene blir ivaretatt samtidig som områdene kan brukes til enkelt friluftsliv og reindrift. Styret har ansvaret for å lage overordna, forvaltningsplaner og besøksstrategier for sine verneområder. Det innebærer jevnlig kontakt med dem som bruker området. Styret har myndighet etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Det er nasjonalparkstyret man må søke dersom man ønsker dispensasjon til motorferdsel, dronebruk, byggeaktivitet eller annen søknadspliktig aktivitet i parken.

Nasjonalparkforvalterne er sekretærer for nasjonalparkstyret. Forvalterne er faglig underlag styret, og har kontor på Nordland nasjonalparksenter i Saltdal.

 

Naturoppsynet

Statens naturoppsyn (SNO) avdeling Fauske har ansvaret for naturoppsynet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. SNO har oppsyn med at brukerne av nasjonalparken følger lover og regler, og gjennomfører også tiltak i nasjonalparkene på oppdrag fra nasjonalparkstyret.

 

Fjelltjenesten, Statskog

Fjelltjenesten er Statskog sitt profesjonelle feltapparat. Fjelltjenesten leverer tjenester til flere oppdragsgivere ut over Statskog; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratet, statsforvaltere, kommuner, forskningsinstitusjoner, elv- og grunneierlag, kraftlag, Turistforeningen (DNT) med flere.

Ansatte i Fjelltjenesten har begrenset politimyndighet for å ivareta oppgaver innen naturoppsyn. Dette innebærer også et tett samarbeid med politi og Statens naturoppsyn.

Hund

Hunden får gjerne bli med på tur, men husk generell båndtvang i perioden 1. april til 20. august.

I beiteområder for tamrein er det viktig at hunden ikke forstyrrer reinen.

Motorferdsel

Planlegger du å kjøre i utmark i sommer?

I så fall kan det hende at du må søke om dispensasjon fra motorferdselloven.

Vi ber om at søknad om dispensasjon for kjøring på barmark langs skogsvei/sti eller lignende, må det søkes elektronisk på hjemmesiden til Saltdal kommune.

Søknadsskjema fylles ut og sendes inn elektronisk.

 

Søknaden må ha vedlagt kart der rute for kjøring er inntegnet

Tillattelse fra grunneier eller grunneierlag må vedlegges

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Søknadsskjema for motorferdsel i verneområder finner du her

Møte med beitedyr

Å møte rein i naturen er en flott opplevelse. La det også bli en grei opplevelse for reinen, ved å huske følgende:

 • Hold hunden i bånd. Rein kan oppfatte en løpende hund som et truende rovdyr på jakt. I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang. Også utenfor denne tiden er du pliktig til å ha hunden under kontroll. Hunder som løper løs kan være en plage for både rein, sau og annet dyreliv.
 • Ta en omvei når du ser beitende rein.
 • Sett deg på huk og vent til reinen har passert hvis det kommer en reinflokk i din retning.
 • På våren er reinen ekstra sårbar etter en tøff vinter, og simlene kalver. Dersom simla skremmes bort fra kalven, er det fare for kalvens liv. Når du møter rein om våren må du derfor stoppe opp og vurdere hvor du kan gå uten å skremme dyrene. Snu og ta en annen vei dersom dette er nødvendig.
 • Unngå å forstyrre rein som oppholder seg på snøbreer på varme sommerdager. Reinen beveger seg høyt til fjells eller til vindfulle plasser for å komme unna insekter og få beitero.
 • Meld fra til politi eller reinbeitedistriktet? dersom du oppdager skadet eller død rein.

Søppel

Søppel skal ikke legges igjen i nasjonalparken. Det må tas med tilbake og kastes. Ta gjerne med søppel som du finner på din vei og hjelp oss til å holde parkene våre rene.