Ansvarsområder

- Brukere og pårørende blir møtt med respekt
- Personalet har taushetsplikt
- Pleien er tilpasset den enkeltes behov
- Bruker får den hjelp som er fattet i vedtak og at hjelpen kommer 
   til avtalt tid.
  Dersom det blir avvik, blir det gitt beskjed
- Innen 1 uke etter mottatt henvendelse, blir det gjort avtale om 
   hjemmebesøk
- Vi motiverer til selvhjelp
- Vi legger til rette for en verdig livsavslutning etter bruker/pårørendes
   ønsker.

Innhold i tjenesten

- Behandling, pleie og omsorg
- Hjelp til alvorlig syke og døende
- Tilrettelegging/hjelp ved måltid
- Formidle matombringing
- Hjelp til medikamenthåndtering
- Søke om hjelpemidler
- Blodprøvetaking(sårbehandling for brukere som ikke er i stand til
   å oppsøke legekontor
- Formidle kontakt med kommunal fysio-/ergoterapeut.
   Dette gjelder brukere som har hatt hjelp fra hjemmetjenesten i minst
   3 mnd.
- Installere trygghetsalarm

Andre opplysninger

For å få hjemmesykepleie, tar du kontakt med hjemmebasert omsorg. Henvendelsen kan være skriftlig eller muntlig og kan gjøres av brukeren selv, primærlege, familie, naboer eller institusjon

Etter avtale blir det foretatt et hjemmebesøk der det blir fylt ut og underskrevet en søknad med samtykkeerklæring. Det blir også gjort vedtak med nærmere beskrivelse av hjelpen

Tjenesten er gratis

Formålet med tjenesten

- Hjemmesykepleie
- Kreftsykepleie
- Praktisk bistand
- Personlig assistent (PBA)
- Omsorgslønn
- Trygghetsalarm
- Støttekontakt
- Lindrende pleie
- Hverdagsrehabilitering
- Heimly, bofellesskap for eldre (kort- og langtidsleie)
- Omsorgsboliger
- Matombringing

Hva forventer vi av deg?

- Bruker gir uttrykk for sine behov/ønsker
- Respekt for at vi ikke hjelper på områder der bruker kan klare seg selv
- Samarbeid om tilpassing av nødvendig hjelpemiddel i heimen
- Nødvendig utstyr i heimen
- Pårørende følger til offentlige kontor, tannlege, frisør o.l
- Bruker gir beskjed når hun/han reiser bort
- Bruker gir beskjed når utstyr/hjelpemidler ikke lenger benyttes