Klage

Klage kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra skattelistene legges ut, det vil si innen 12. april.

Skjema for utfylling av klage finner du: Her

Sjekk faktaopplysningene

I skatteseddelen finner du faktaopplysningene vi har registrert om din eiendom, og det er disse opplysningene som gir grunnlaget for taksten. Vi ber om at du kontrollerer opplysningene med spesiell vekt på:

  1. Riktig eier og adresse
  2. Riktig eiendom (gårds- og bruksnummer) og antall boenheter
  3. Er alle bygningene på eiendommen oppført og stemmer arealberegningene pr. etasje

Finner du feil eller mangler i faktaopplysningene, vil vi ha skriftlig beskjed om dette pr. post eller epost. Alle arealkorrigeringer på bygning skal dokumenteres. Legg ved kopi av godkjente bygnings-tegninger dersom dette finnes. Alle skriftlige korrigeringsmeldinger vil bli besvart.

Kortversjon om måleregler og arealberegninger i matrikkelen

Skattelister

Fra 1. mars 2019 og i 3 uker vil følgende lister blitt lagt ut for offentlig ettersyn:
Skatteliste - offentlig ettersyn - Bolig/Fritid 2019
Skatteliste - offentlig ettersyn - Næring 2019
Skatteliste - offentlig ettersyn - Fritak 2019

Disse vil bli fjernet i henhold til regelverket etter 3 uker.

I tillegg vil det bli lagt ut lister på papir i skranken som kunne leses på Rådhuset.
Disse vil også bli fjernet etter 3 uker. Derfor er lenkene fjernet i dag 22.3.19.

Faktura for eiendomsskatt må betales selv om det leveres klage, jfr. eiendomsskattelovens § 25 tredje ledd.
Hvis du får medhold i din klage, vil det du har betalt for mye bli fratrukket fremtidige fakturaer eller tilbakebetalt.