Et godt liv i Saltdal- Folkehelseplan 2019-29

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Kort og godt handler det om hvordan vi har det som samfunn. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremmer helsa og trivselen vår. 90 % av arbeidet for å tilrettelegge for god folkehelse foregår utenfor helsesektoren.

Saltdal kommune skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Kommunen skal legge til rette for at innbyggerne enkelt kan ta gode valg som forebygger sykdom, skade, lidelse og fremmer trivsel og sosialt fellesskap. Psykisk helse og ulikhet i helse er områder som kommunen har et ekstra fokus på.

Kommuneplanens samfunnsdel er styrende for folkehelsearbeidet. Vi skal sikre helse i alt vi gjør etter Folkehelseloven og Plan og bygningsloven. Mål, strategier og tiltak for å fremme befolkningens helse skal tas med i alle kommunens planer. I tillegg skal det i saksutredninger utredes hvilke konsekvenser vedtakene får for folkehelsa. Saltdal kommune har god erfaring med egen folkehelseplan.

Folkehelsekoordinator

Kommunen har folkehelsekoordinator som samarbeider med de ulike virksomhetene i kommunen og frivillig sektor. Kommunen har samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. Samarbeidsavtalen er vedtatt av kommunestyret og legger grunnlag for hvilke områder som kommunen prioriterer i sitt arbeid. I tillegg legger de statlige folkehelsemeldingene føringer for det helsefremmende arbeidet i kommunen. Samarbeidsavtalen går ut i 2022.

Folkehelsemeldinger.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Arbeidet med å utarbeide statusoversikt for befolkningens helsetilstand ble ferdig desember 2020 og ble vedtatt av kommunestyret. Her finner du presentasjon av resultater. Oversikten gir et bilde av positive og negative faktorer som påvirker folkehelsa.

Årlig helseoversikt – folkehelseprofil og oppvekstprofil

De siste folkehelseprofilene for Saltdal viser hvordan det står til med helsa til innbyggerne. Folkehelseprofilen er utgitt av Folkehelseinstituttet og viser utvalgte kriterier vedtatt nasjonalt. Folkehelseprofilen og oppvekstprofilen gir grunnlag for utarbeidelsen av folkehelseutfordringer.

Ung data

 

Ung data gjennomføres hvert tredje år i Saltdal. Undersøkelsen er elektronisk, og alle ungdomsskoleelever og videregående elever blir invitert til å delta. 

I 2019 gjennomførte Saltdalskolen Ungdata for elevene på ungdomstrinnet. Saltdal Videregående Skole har tilsvarende undersøkelse. Dette gir oss bredere kunnskap om hvordan det er å vokse opp lokalt. Resultatene skal vi bruke til å utvikle våre tilbud og tjenester til barn og unge. I tillegg har skolene årlig en elevundersøkelse. Neste Ung data undersøkelse vil være i 2022.

Helsefremmende barnehager

Alle barnehagene i Saltdal jobber med oppfølging av kriterier fra Nordland Fylkeskommune om helsefremmende barnehager. Disse barnehagene gjør en viktig innsats på et tidlig område i livet til barna.

Barnehager i Saltdal som har fått skiltet "Helsefremmende barnehage":

  • Saltnes barnehage
  • Rognan oppvekstsenter
  • Høyjarfall barnehage
  • Trollskogen barnehage
  • Engan Gårdbarnehage
  • Knekthågen barnehage

Barnehagene skal selv evaluere seg årlig.

 

Helsefremmende skoler

Alle skolene i Saltdal har over flere år jobbet med gitte kriterier fra Nordland fylkeskommune om å bli helsefremmende skoler. Alle skolene i Saltdal, også Saltdal Videregående Skole har fått kvalitetsstemplet helsefremmende skole og skal evaluere seg selv årlig.  

Medvirkning

Medvirkning fra befolkningen er en sentral del av folkehelsearbeidet. Samarbeid og samhandling med lag, foreninger og ildsjeler skaper møteplasser, samfunnsutvikling og tilhørighet. Saltdal har mange aktive plasser i bygda og et rikt antall lag og foreninger. En stor folkehelseressurs i vår kommune er det frivillige arbeidet som foregår. Frivilligsentralen hjelper lag og foreninger og samarbeider med kommunen.

Søknad om midler

Ved Nordland Fylkeskommune sin hjemmeside er det mulig å søke om midler for å fremme folkehelsa.