Årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027 innstilling.pdfKommunestyret vil vedta årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 i kommunestyremøte den 14.12.2023

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 vil bli publisert her i forkant av den politiske behandlingen. 

Les kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2024 - 2027 HER

Les kommunedirektørens innstilling HER

Les formannskapets instilling HER

 

Spørsmål og svar:

 

Innbygger den 16.11.2023: Hvilke konkrete tiltak skal Saltdal Kommune gjøre for å senke fraværet blant kommunale ansatte?

Svardato:17.11.23
I Saltdal kommune har vi en rekke tiltak for å adressere og redusere sykefraværet blant våre ansatte. Vår tilnærming fokuserer på individuell oppfølging og tilrettelegging, hvor vi legger vekt på tidlig intervensjon for sykemeldte arbeidstakere. Gjennom vår tilretteleggingsgruppe arbeider vi tverrfaglig sammen med helsepersonell, NAV, og andre relevante parter for å tilpasse arbeidsoppgaver og fremme raskere tilbakeføring til arbeid.

Ledere i kommunen støttes av HR-avdelingen for å styrke deres evner i oppfølging av sykefravær. Dette sikrer en lav terskel for å gjennomføre nødvendige oppfølgingsaktiviteter. I tillegg tar vi hensyn til de primære årsakene til sykefravær, som muskel- og skjelettplager samt psykiske helseplager, og adresserer disse blant annet gjennom kurs og veiledning fra NAV Arbeidslivssenter. Prosjekter som "En bra dag på jobb" og "Helse i arbeid" er eksempler på slike initiativer.

Vår innsats strekker seg også til samarbeid med folkehelse-, rus- og psykiske helsetjenester, hvor kommunen tilbyr en rekke kurs som feks treningsgrupper, ernæringsveiledning, kurs i depresjon (KID), søvnkurs og hverdagsgledekurs.

Kommunen har implementert flere tiltak de siste årene, inkludert forbedret støtte fra HR til ledere i sykefraværsoppfølgingen, økt og tidligere bruk av tilretteleggingsgruppen, fokus på gode oppfølgingsplaner, og oppdateringer av rutiner for sykefraværsoppfølging. Vi har også styrket vårt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.

Vi ser en svak positiv trend og nærværet har økt i de største samhandlings

Politiker den 17.11.2023: Hva er forventet innsparingseffekt dersom man velger å legge ned to plasser istedenfor alle fire?

Svardato: 23.11.23

Effekten av å legge ned to plasser er å spare inn ett årsverk. Om lag 650 000.

Politiker den 17.11.2023: Fløyveien 20 har sørget for at vi har et tilbud til pasienter som utskrives fra sykehus. Dette gir økonomisk innsparing ...... (Se fullstendig spørsmål ved å åpne avsnittet)

Fløyveien 20 har sørget for at vi har et tilbud til pasienter som utskrives fra sykehus. Dette gir økonomisk innsparing i form av at man unngår døgnmulkt fra NLSH. Ved å skissere et scenario hvor man beholder to plasser, og man trekker inn døgnmulkt fra et maksår - hva vil da være forventet innsparingseffekt?

Svardato: 23.11.23

Det er krevende å svare på dette. Vi kan vise til erfaringstallene i tabellen under.
Det er den eneste kunnskapen vi har om dette.

Informasjon fra helse og omsorgsrapportene:

årAntall overligger døgnAntall tilgjengelige kommunale korttid- og rehab.plasserPris
202214 døgn74 284
202140 døgn8206 680
2020106 døgn4533 816

Innbygger den 19.11.2023: HO/4461: legge ned 4 korttids og rehabiliteringsplasser (sparing 1.600.000kr) - Hva er tallet på besparelser fra overligging på sykehus (døgnmulkt) før dette... (Se fullstendig spørsmål ved å åpne avsnittet)

  • Hva er tallet på besparelser fra overligging på sykehus (døgnmulkt) før dette tiltaket ble oppstartet? Vi kan vel forvente det samme beløpet på minussiden dersom vi ikke har tilbudet lengre?
  • Sykehjemmet er jo fult og det er venteliste på plass. Personalet har nok å gjøre og sykehjemmet er meg bekjent utfordret av både sykefravær og rekrutteringsvansker på personalsiden - vil det å tilføre 4 rehabiliteringsplasser dit være fornuftig i så henseende?

 

Svardato: 23.11.23

Kommunedirektøren referer fra løpende rapportering til Helse og omsorgsutvalget:

årAntall overligger døgnAntall tilgjengelige kommunale korttid- og rehab.plasserPris
202214 døgn74 284
202140 døgn8206 680
2020106 døgn4533 816

Mekanismene rundt utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten er sammensatte og det er mange forhold som spiller inn. og det er ikke mulig å forutse fremtidige kostnader på overliggerdøgn knyttet til akkurat dette tiltaket.

Det er riktig at det er venteliste på langtidsplass på Saltdal sykehjem. En gjennomføring av tiltaket vil også innebære økt bruk av hverdagsrehabiliteringsteamet som kommunen har bygget opp den siste tiden, i tillegg til økt bruk av hjemmebaserte tjenester. 
 

Politiker den 19.11.2023: HO 4405 : effektivisering av bemanning ROP-boligen (sparing 750.000kr) - I stedet for å kutte hos Rus og Psykiatri ønsker jeg en redegjørelse... (Se fullstendig spørsmål ved å åpne avsnittet)

  • I stedet for å kutte hos Rus og Psykiatri ønsker jeg en redegjørelse for om det vil være en mulig besparelse å opprettholde dagens bemanning dersom ledere i tjenesten deltar i helgeturnus. Positive/ negative effekter ved dette?
  • Vil en medleverturnus kunne bidra med positiv effekt på budsjettet i form av en mer effektiv bruk av de ressurser en allerede har i tjenesteområdet? 

 

Svardato 23.11.23

I Rus og psykisk helsetjeneste er det én leder som deler sin tid mellom Vensmoen og Røkland. Ved Å sette leder inn i turnus vil medføre en reduksjon i arbeidstiden, der lederen må ha fri før eller etter helgevaktene i henhold til arbeidstidsbestemmelsene. Dette vil resultere i betydelig mindre tid tilgjengelig for viktige oppgaver som oppfølging av personale, fagutvikling, økonomistyring og internkontroll. Per nå er lederens rolle også kritisk som en sekundær sikkerhetsressurs i pasientkontakter som krever dette. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anvende lederressursen til å dekke behovet for helgearbeid. Gjør oppmerksom på at forslaget ikke er utredet av kommunedirektøren.

Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag ikke vurdert eller gjennomført detaljert analyse av medlever-turnus som skal gi positive økonomiske gevinster. Det er viktig å merke seg at medlever-turnus ikke passer for alle ansatte eller alle typer tjenester. Det krever en grundig vurdering av både de ansattes og tjenestemottakernes behov. Turnusformen må balanseres forsiktig for å sikre at den ikke fører til overbelastning eller redusert kvalitet på omsorgen.
 

Politiker den 19.11.2023: HO 4470 : stenge vedhall og avslutte transportoppdrag fredager (sparing 750.000):... (Se fullstendig spørsmål ved å åpne avsnittet)

  • Forstår jeg det rett, at dersom dette vedtas må det bemannes opp i bolig til en kostnad av 700.000?
    Og at en da taper inntekt på 300.000 for salg av ved og tømmer?
  • Hvordan er mulighetene for å sette opp prisene på ved og tømmer? Hva er prisene for de ulike produktene i dag?
    Disse 5 berørte personer som har sitt dagtilbud via arbeid i vedhallen - hvilket tilbud får disse i stedet som dekker deres rett iht enkeltvedtak?

Svardato: 23.11.23

Arbeids- og Aktivitetstilbud på Knaggen: 
De berørte har mulighet til å benytte seg av alternative arbeids- og aktivitetstilbud på Knaggen. Det vil ikke bli bemannet opp tilsvarende på bemannede omsorgsboliger.

Det er viktig å merke seg at produksjon av ved kan være en ustabil sysselsetting, spesielt siden det i perioder kan være utfordrende å skaffe nødvendig råstoff. I slike perioder mottar deltakerne allerede alternative aktiviteter.

Prisinformasjon for 2023:
•    En 1000L sekk med bjørkeved koster Kr 1500,- inkludert mva, når kunden henter selv.
•    For utkjøring til Røkland, tilkommer et gebyr på Kr 500,-.
•    Utkjøring til Rognan koster Kr 700,- ekstra.
•    Vi tilbyr levering av ordre på 3 storsekker eller flere. For mindre bestillinger, må kunden hente veden selv.
•    En 60L sekk med bjørkeved koster Kr 115,- per sekk ved selvplukk, og Kr 125,- per sekk ved levering.

Prisene for 2024: Prisene for 2024 er ennå ikke fastsatt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at kostnadene for råvarer, drivstoff og frakt alle har økt betydelig. Dette vil sannsynligvis påvirke prisene neste år.

Besparelsen knyttet til tiltaket har tatt høyde for tapte inntekter.
 

Politiker den 19.11.2023: Digitale timelister

Kommunen opererer i dag med manuelle timelister. Jeg har forstått at kommunen allerede har rettighet til system som kan brukes her til digitale timelister. Jeg antar at ved innførsel av digitale timelister vil en oppnå en besparelse. Jeg ønsker å få tall på utslaget her.

 

Svardato: 23.11.23

Kommunen opererer for tiden med både manuelle timelister og digitale timelister. De digitale timelistene som blir brukt er semi-automatiske. Dvs. at filer blir sendt til lønningskontoret som må laste disse inn i lønnssystemet. Områder som bruker digitale timelister er blant annet teknisk drift, skole og deler av helse og omsorg. 

Kommunen betaler ikke for moduler/systemer som ikke blir brukt/skal brukes. Kommunen jobber kontinuerlig med digitalisering, og innføring av digital timeføring i områder som i dag bruker manuelle timelister blir utredet. Den økonomiske besparelsen på dette er minimal, men det vil frigi tid som vil kunne øke kvaliteten i tjenesteleveransen.   

Innbygger den 22.11.2023: Kulturliv

Det pekes på hvor viktig det er med et aktivt og mangfoldig kulturliv i bygda vår. Samtidig legges det til manglende lokaliteter i og med den tragiske og uventede stengingen av Slipen Scene. Jeg klarer ikke å se noen konkrete tiltak, verken i budsjett eller økonomiplanen som vil bøte på på de mangler som fremheves. Hvilke tiltak mener administrasjonen må til, for å bringe aktivitetsnivået innen kultur o.a. tilbake til det faktiske nivået det var på, før stengingen av Slipen Scene?

 

Svardato: 24.11.23

Kommunedirektøren har i sin budsjett tekst uttrykt bekymring for tilgjengelige arenaer for kulturformidling, grunnet stagnasjonen i salgsprosessen av Slipen Scene. Det er viktig å påpeke at kommunedirektøren følger opp kommunestyrets vedtak om salg av Slipen. Dette vedtaket innbefatter at ny eier skal drive helårig kulturaktivitet som ivaretar bredden i det kulturlivet har å by på, og samtidig har et utstrakt samarbeid med Saltdal kommune og bygdas øvrige kulturliv.
Selv om salgsprosessen har stagnert, er kommunestyrets vedtak fortsatt gjeldende og er en prioritet i kommunedirektørens arbeid. I denne forbindelse er det viktig å presisere at kommunedirektøren, i sitt budsjettforslag, ikke har vurdert andre alternative tiltak, da fokuset har vært på gjennomføringen av dette vedtaket.

Vedtak 102/22 det henvises til lyder:
Slipen scene - tomtevalg i forbindelse med salg.
1. Saltdal kommune selger Slipen scene inkludert arealet slik det fremkommer i vedlagt skisse alternativ 3 medregnet nerverkstedet.
2. I en salgsavtale skal det inngå at Saltdal kommune har forkjøpsrett dersom det blir aktuelt at kjøper senere skal selge eiendommen.
3. Som et ledd i salgsprosessen inngås det avtale om tilgang til bruk av nødvendig omkringliggende areal rundt Slipen scene. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå slik avtale.
4.Når reguleringsplan er vedtatt kan det vurderes festeavtale eller evt. salg av areal utenom selve bygningen. En slik sak skal avgjøres av kommunestyret.
5.Følgende vilkår skal legges til grunn ved salg av Slipen Scene:
           - Det skal i minst 10 år drives helårig kulturaktivitet, som ivaretar bredden i det kulturlivet har å by på, både lokalt, regionalt og nasjonalt
- Ny eier skal ha et utstrakt samarbeid med Saltdal kommune og bygdas øvrige kulturliv.
 

Innbygger den 22.11.2023: Næringsliv

Et levende og blomstrende næringsliv er viktig i enhver bygd, for å skape utvikling og vekst. Uten dette vil de negative prognosene for befolkningsutvikling i nord bli en realitet. Dette fremgår også av samfunnsdelen. I sin tid ble Saltdal Utvikling etablert, nettopp for å få en mer spesialisert og dedikert fokus på næringsutvikling i kommunen, enn det man mente å klare med en intern ressurs i administrasjonen. I det foreliggende budsjettforslaget foreslåes det å reversere denne beslutningen. Mener man med dette at Saltdal Utvikling ikke har gitt de forventede resultater innen næringsutvikling enn hva man ville oppnådd med en intern ressurs, eller er dette et rent kostnadsreduserende tiltak, uten hensyn til en ønsket og forventet Næringsutvikling?

 

Svardato: 24.11.23

I kommunedirektørens budsjettforslag er det fremhevet en rekke tiltak, både kostnadsreduserende og kostnadsøkende, som kommunedirektøren ikke anbefaler. Nedleggelse av Saltdal Utvikling er et slikt tiltak. Dette tiltaket har blitt vurdert, men er ikke foreslått av kommunedirektøren. Vurderingene knyttet til dette tiltaket er beskrevet i budsjettdokumentet. For detaljert informasjon om disse vurderingene, besøk budsjettdokumentet HER.

Innbygger den 22.11.2023: Budsjett avdeling Helse og omsorg

Den demografiske utviklingen i Saltdal Kommune, som ellers i landet, viser en kommende vekst av eldre, og deriblant en økning av demente i befolkningen. Derfor synes det merkelig at det er totalbudsjettet til Helse og Omsorg som reduseres i forhold til de øvrige budsjettområder, både i budsjettperioden og ikke minst i økonomiplan perioden. Det hadde vært fint å få en overordnet forklaring på dette. 

 

Svardato: 24.11.23

Den demografiske utviklingen stiller naturligvis høyere krav til tjenester innen helse og omsorg. Saltdal Kommune, som mange andre kommuner, opplever et strammere økonomisk handlingsrom i 2024. Dette skyldes delvis de nasjonale satsningsområdene som regjeringen har lagt frem i statsbudsjettet, samt kommunens egne investerings- og driftssatsninger. Det er verdt å merke seg at Helse og Omsorgssektoren (som avdeling) faktisk har mottatt den høyeste prosentvise økningen i budsjettrammer som er tildelt av kommunedirektøren.


Økningen i budsjett til Helse og Omsorg reflekterer de voksende behovene i denne sektoren. Imidlertid, gitt de overordnede økonomiske rammebetingelsene, er det blitt nødvendig å implementere tiltak for å holde seg innenfor disse rammene. Disse tiltakene er ment å sikre at kommunen kan opprettholde et forsvarlig tilbud innen helse og omsorg, til tross for økonomiske begrensninger.

Henviser også til avsnittet «Status og rammebetingelser» i kommunens budsjettdokument, som kan leses her: https://pub.framsikt.net/2024/saltdal/bm-2024-%C3%B8p24-27#/generic/summary/intro
 

Innbygger den 22.11.2023: Vedhall Knaggen

Det har vært et tilbakevendende fenomen i budsjettsammenheng, at Vedhallen på Knaggen foreslåes nedlagt. Vil det være enklere, og mer kostnadseffektivt å finne andre tiltak, enn de Vedhallen gjennom mange vellykkete år har bidratt med? Jeg vil også legge til et ikke økonomisk, men viktig poeng, at Vedhallen er en aktivitet som er synlig og verdsatt av svært mange i bygda. Glem ikke det. 

 

Svardato: 24.11.23

I budsjettprosessen har det vært vurdert en rekke kostnadsreduserende tiltak og etter en totalvurdering har man falt ned på det budsjettforslaget som kommunedirektøren har lagt frem for kommunestyret. Det er bestandig krevende vurderinger som ligger til grunn når det foreslå kutt i tjenestetilbudet.

Når kommunedirektøren har utformet budsjettet for Saltdal kommune har man vurdert en rekke tiltak. Dette gjelder også vurderingen av Vedhallen på Knaggen. Det er aldri enkelt å foreslå endringer som påvirker tjenester og tilbud, men disse beslutningene er nødvendige for å sikre en balansert og økonomisk bærekraftig drift av kommunen.

Innbygger den 22.11.2023: Kjøp av private tjenester

Jeg ser også at det er foreslått av avvikle kjøp av tjenester fra Ribo. Ribo har et unikt konsept, som i svært mange sammenhenger har vært applaudert både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dessverre har det ikke gitt den naturlige utviklingen man kunne forvente på den bakgrunn. Mener administrasjonen i Saltdal kommune at de som vertskommune til Ribo ikke har noe ansvar for å bidra til å opprettholde/utvikle aktiviteten på Ribo? Har man i forslaget vurdert hvilke negative synergieffekter det kan få inn mot andre kommuner som kjøper tjenester der?

 

Svardato:24.11.23

I arbeidet med å sikre bærekraftige økonomiske rammer for kommunens egen aktivitet, har det blitt nødvendig å revurdere enkelte av våre tjenestekjøp.
 

Etter nøye faglige vurderinger har det blitt konkludert med at Saltdal kommune kan tilby et forsvarlig helsetilbud gjennom egen organisasjon. Dette er et tiltak som ikke bare sikrer kvaliteten på helsetjenestene, men også bidrar til å redusere kommunens kostnadsnivå. I en tid hvor økonomisk effektivitet er avgjørende, er det vesentlig å vurdere alle aspekter av utgiftene våre, inkludert kjøp av tjenester fra eksterne leverandører.

I forslaget til budsjett har fokuset vært på å styrke kommunens økonomiske situasjon og sikre at vi kan fortsette å tilby essensielle tjenester til våre innbyggere. Dette betyr i noen tilfeller at en vurderer avvikling tjenestekjøp fra eksterne aktører, der dette er å anse som forsvarlig.

I denne prosessen har kommunedirektøren ikke spesifikt vurdert de potensielle synergieffektene som avviklingen av tjenestekjøp fra eksterne leverandører kan ha på andre kommuner som kjøper tjenester der. Videre har spørsmålet om kommunens ansvar for å bidra til opprettholdelsen eller utviklingen av aktiviteten på Ribo ikke vært en del av vurderingsgrunnlaget for dette budsjettforslaget.

Saltdal kommunes primære ansvar er å sikre en effektiv og økonomisk bærekraftig drift av egne tjenester, som gir best mulig resultat for våre innbyggere. Budsjettforslaget reflekterer denne tilnærmingen. Tiltaket er i tråd og samsvar med tjenestemottakernes/vergers ønsker.
 

Politiker 23.11.2023: Lovpålagte tjenester

Jeg lurer på om det er mulighet til å lage en oversikt over ikke lovpålagte tjenester som kommunen tilbyr og hva de koster? Det hadde vært fint å se på det med tanke på budsjettprioriteringer. 

 

Svardato: 24.11.23

Det er ikke kapasitet å utarbeide en oversikt over «ikke-lovpålagte» oppgaver i forbindelse med årets budsjettbehandling.

Det er viktig å bemerke at selv om en tjeneste ikke er lovpålagt, kan den fortsatt spille en kritisk rolle i å støtte og avlaste lovpålagte tjenester. Fjerning eller reduksjon av ikke-lovpålagte tjenester kan ofte føre til økt press på de lovpålagte tjenestene. Før eventuelle endringer gjøres, er det viktig å utrede hvordan disse tjenestene samspiller og hvilke konsekvenser eventuelle reduksjoner eller bortfall kan ha.
 

 

Politiker 30.11.2023: Kostnad låneopptak 1 mill. kroner

En økning i låneopptak medfører økte årlige kostnader til avdrag og renter.
Kan jeg få oversendt omtrentlige prognose på virkningen på økt årskostnad ved NOK 1 mill ekstra låneopptak effektuert i måned nr x i 2024, gjerne en tabell med x=1-12 ?
Eksempelvis

 

Mnd=x

Prognosert årsvirkning for driftskostnad av et låneopptak på 1 mill NOK i mnd=x

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

Svardato:30.11.2023

Kommunen har brukt en budsjett-rente på 5,36 % (kalkulert av kommunalbanken basert på rentebanen). Kommunen bruker halvårlig avdrag på de fleste låneopptak med 20 års avdragsperiode. For investeringer i bygg settes avdragsperioden til 40 år. Kommunen budsjetterer med låneopptak på ulike tidspunkt i løpet av 2024. 94 % av låneopptaket er budsjettert for mai 2024, 2 % for juni 2024 og 4 % for august. Det er budsjettert med store investeringer i 2024 som vil negativt påvirke likviditeten. Det er viktig at alle investeringer gjennomfører låneopptak i takt med påløpte utgifter slik at likviditeten ikke opplever for stort press. 
 

Mnd=x 

Prognosert årsvirkning for driftskostnad av et låneopptak på 1 mill NOK i mnd=x 

1

Renter: 53 600  

2 

Renter: 49 048 

3 

Renter: 44 789 

4 

Renter: 40 237 

5 

Renter: 35 831 

6 

Renter: 31 279 

7 

Renter: 26 873 

8 

Renter: 22 321 

9 

Renter: 17 769 

10 

Renter: 13 363 

11 

Renter: 8 811 

12 

Renter: 4 405 

 

Politiker 30.11.2023: Disposisjonsfond

På side 18 i kommunedirektørens fremlegg i SAK PS 4/23 for Administrasjonsutvalget fremkommer følgende tabell

Jeg ønsker en redegjørelse for hvordan posten Disposisjonsfond 24 mill NOK er fremkommet, med bl.a svar på følgende
-    Er dette status på fondet pr 01.01.2024 eller 31.12.2024
-    Er det foreslått endringer på denne status i 2024
 

 

Svardato: 30.11.23

Det fremkommer en feil i budsjettdokumentet på dette punktet. Punktet vil bli rettet i web-versjonen av dokumentet. 

Budsjettverktøyet henter automatisk KOSTRA-tallen for disposisjonsfond for så å legge til budsjettert avsetning til disposisjonsfond i perioden. I inneværende år (2023), etter at KOSTRA-tallene ble rapportert, har kommunestyret vedtatt å bruke deler av disposisjonsfondet til å nedbetale gjelden til et heleid kommunalt selskap. Det fremkom ikke i denne visningen.

Korrigerte tall viser følgende for henholdsvis 2024 og 2027. 

Tallen som inngår her er balansen per 30.11.2023 og budsjettert avsetning til disposisjonsfond i 2024. 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 4 mill. kroner i 2023 er ikke medregnet pga. prognostisert merforbruk i 2023. 

Politiker 30.11.2023: Konsesjonskraftinntekter og konsesjonsavgift

I budsjettfremlegg fra kommunedirektøren fremgår følgende tabell på side 20 i vedlegg til SAK PS4/23 Administrasjonsutvalget

Jeg ønsker en redegjørelse for hvordan Anslag på konsesjonskraftinntekter for 2024 på 4 mill NOK er fremkommet, samt hvilken tredjepart som i 2024 vil forvalte kommunens konsesjonskraft.

Samtidig ønsker jeg en henvisning til hjemmel for at konsesjonsavgiften i sin helhet skal tilfalle kommunens næringsfond
 

 

Svardato: 30.11.23

Det er Ishavskraft som er kommunens forvalter av konsesjonskraft.

Budsjettet er basert på prognoser for 2024 utarbeidet av ishavskraft basert på kommunens sikringer og åpne posisjoner. 

Under er siste tallgrunnlag for 2024.

Vannfallrettighetsloven § 18 konstaterer at konsesjonsavgiften “avsettes særskilt for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet.” 

 

Politiker 30.11.2023: Kjøp av varer og tjenester

Jeg ønsker fylt ut kolonne 4 i følgende tabell med en kort kommentar til virkning på reduksjon i budsjettposter i utsendte sakspapirer til Administrasjonsutvalget SAK PS 4/23

Post "kjøp av varer og tjenester"

Side i SAK PS 4/23

Reduksjon i kkr

Kort kommentar på konsekvens av Reduksjon
Sentraladm - kjøp av varer og tjenester

58

800

 
OK Kultur - kjøp av varer og tjenester

110

145

 
OK Stab - kjøp av varer og tjenester

105

350

 
HO NAV - kjøp av varer og tjenester

150

300

 
HO Stab - kjøp av varer og tjenester

148

240

 
HO Sykehjem - kjøp av varer og tjenester

154

150

 
HO Hjemmetjenste - kjøp av varer og tjenester

155

230

 
HO Bomiljø Rognan - kjøp av varer og tjenester

157

30

 
HO Vensmoen 2 - kjøp av varer og tjenester

159

300

 
TEK Byggforvaltning - kjøp av varer og tjenester

173

300

 
TEK Plan og utvikling - kjøp av varer og tjenester

174

100

 

 

Svardato: 30.11.23

Alle budsjetterte kroner i kommunens budsjett er avsatt til spesifikke formål. I “kjøp av varer og tjenester” inngår både lovpålagte og ikke-lovpålagte kjøp. Eksempler på store kjøp er revisjonstjenester, kjøp av helse og omsorgstjenester, medikamenter og mat (sykehjem, barnehage, med mer). 

Kommunedirektøren har ikke anledning til å drive saksutredning av enkelthenvendelser. Da dette spørsmålet er av en slik karakter og størrelse at det krever en større utredning for å besvare, kan kommunedirektøren ikke besvare henvendelsen spesifikt. 

Men på et generelt grunnlag vil et hvert kutt i kjøp av varer og tjenester påvirke tjenesteleveransen til kommunen. Effekter som kan oppstå er lavere effektivitet, kutt/redusert tilbud ol. 

Kommunedirektøren har utredningsplikt på alle vedtak. Generelle kutt i “kjøp av varer og tjenester” må utredes for hvilke kjøp som skal utgå, for så å vedtas i kommunestyre. Da de aller fleste “ikke-lovpålagte” kjøp går inn i tjenesteproduksjon vil det mest sannsynlig oppstå prinsipielle spørsmål ang. hvilke tjenester som skal utgå/reduseres, og må dermed vedtas politisk. Dette vil medføre at eventuelt vedtatte kutt i “kjøp av varer og tjenester” ikke vil oppnå helårseffekt.

Politiker 05.12.2023: Saltdal Utvikling

Vi ønsker tall på utgiftene på eksisterende styre i Saltdal utvikling kontra om det overføres til formannskapet. 

 

Svardato: 07.12.2023

Styret i Saltdal Utvikling blir kompensert gjennom styrehonorar i henhold til kommunestyrevedtak 50/23. I 2022 ble det vedtatt et styrehonorar i Saltdal Utvikling KF for styreleder kr 12 000 og styremedlem kr 8 000 per år. Det ble vedtatt et fast styrehonorar for varamedlem på kr 1500 per møte. Når varamedlem deltar i minst 1/3 av foretakets møter i løpet av ett år, har vedkommende rett til 50% av den faste godtgjørelsen. Når varamedlem deltar i minst 2/3 av møtene, har varamedlemmet rett til full fast godtgjørelse. Dersom et styremedlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter som foretaket har i løpet av et kalenderår, reduseres den faste godtgjøringen med 50%

Kommunestyrevedtaket 50/23 i 2023 videreførte styrehonoraret på 12 000 kroner og 8 000 kroner per år for henholdsvis styreleder og styremedlem. Styret består av én styreleder og fire styremedlemmer. Total kostnad i styrehonorar utgjør 44 000 kroner.  

Politiker 11.12.2023: Tiltak HO/4463 og 4470

Foreslått budsjett-tiltak HO/4463:
Er det sammenheng mellom denne økningen i boligen Fløyveien 16 og tiltak HO/4470 (stenge vedhall, osv..).

Vedtakstimene som oppfylles for 5 personer med arbeidet i Vedhallen i dag, vises disse vedtakstimene som økning noe sted i kommunedirektørens budsjett forslag?

 

Svardato 13.12.23

-    Det er ikke sammenheng mellom de to tiltakene.

 

-    Vedtakstimene vises ikke som økning i budsjettet for 2024.

Politiker 12.12.2023: ROP

Er det flere enn en leder med personalansvar i tjenesten ROP i Saltdal? Jeg vet at det er en utlyst stilling for tjenesteleder i ROP-tjenesten. Det brukes flere begrep som f.eks «seksjonsleder» og «personalleder» som kanskje forvirrer oss.

 

Svardato: 13.12.23

I Saltdal kommune har vi bare ett ledernivå under Avdelingsdirektørene. Dette omtaler vi som «tjenesteledere», og de har ansvar for «tjenesteområder.

Vi har bare én tjenesteleder for tjenesteområdet som heter «Rus- og psykiske helsetjenester.

Tjenesteområdet omfatter:
-Psykisk helsetjeneste ( ROMA bygget 2.etg) 4 ansatte som gir oppfølging av personer med mildere/moderate psykiske lidelser -Fløyveien 12- heldøgns turnus for 4 personer -Fløyveien 18-heldøgns turnus for 4 personer -Hjemmebaserte ROP tjenester ca. 30 hjemmeboende pasienter som gis oppfølging med omfattende/kroniske rus- og psykiske lidelser.