Offentlig ettersyn detaljregulering massetak Evensgård (22/2,16 og 86/6) planid 2018004

Saltdal kommunestyre vedtok i samme møte 17.12.2020, sak 119/20 medhold av Plan og bygningslova § 12-11 utleggelse til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for massetak Evensgård, Planid 2018004. Planene kan sees på kommunens hjemmeside under planportal  kartsidene her  https://kommunekart.com/klient/saltdal/publikum?urlid=0e2c0e8d-7445-40d0-96da-a3f20e33293a

Berørte parter og naboer får eget varsel. Frist for merknader er satt til 22. februar. 

 

Vedlegg til saken:

Vedlegg 1 Plankart.pdf

Detaljregulering massetak Evensgård - Planbestemmelser.docx

Særutskrift 1. Gangs offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for massetak, Evensgård. Planid 2018004.pdf

Vedlegg 3 ROS-analyse.pdf

Vedlegg 4 Vurdering av skredfare.pdf

Vedlegg 5 Støyfaglig utredning.pdf

Vedlegg 6 Avslutningsplan.pdf

Vedlegg 7 Innkomne innspill.pdf

Vedlegg 8 Referat fra oppstartsmøte.pdf