Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avsluttede høringer

Oppstart detaljreguleringsplan for parkeringsplass Skaiti

Bilde med utsnitt av område.

Dersom en forskrift om snøskuterløype ikke blir vedtatt vil planen oppheves.

Det varsles derfor oppstart av planarbeidet jfr. plan- og bygningslova § 12-8.  Plandokumenter og planavgrensing finnes også på kommunens hjemmeside under kart og reguleringsplan forslag, samt kommunens planportar. https://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738

Sendes: postmottak@saltdal.kommune.no Eller Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 Rognan Frist for merknader er satt til 21. desember.

Vedlegg til saken:

Oppstartsvarsel. Parkeringsplass Skaiti.DOCX PDF document ODT document

Planfaglige vurderinger vedrørende parkeringsplass.DOCX PDF document ODT document

Særutskrift Oppstart. Detaljreguleringsplan for parkering Skaiti. Gnr bnr 70 1..PDF

Veileder_støy fra snøskuter.PDF

Varsel om planoppstart. Nygård sør

I kommunestyresak 39/18 i møte dat. 19.06.2018 ble det vedtatt en prioritering av boligområder for utbygging. Nygård sør som det fremmes oppstart på planarbeid for, ble valgt fremfor andre områder.  Vedelg edrørende saken er nederst på denne siden. Frist for innspill er satt til 8. april.

Melding om oppstart.docx

Offentlig planforslag. Boligområde i henhold til kommuneplanens arealdel.docx

Planområdet_180219.pdf

Datarapport grunnundersøkelser.pdf

Rapport.pdf

flomsonekart2000_06.pdf

Særutskrift Utbyggingsområder Rognan - prioritering.pdf

Særutskrift Vedtak oppstart av områdeplan flyplassen med tilhørende planprogram.pdf

Skisser Osøyra nedlagt søppel avfall fylling.pdf

Skisser Osøyra nedlagt søppel avfall fylling.pdf