Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for massetak Drageid. Plan ID 2016004

 Saltdal formannskap vedtok i møte 128/18, dat. 18.12.2018 utleggelse til offentlig ettersyn detaljregulering massetak Drageid, Plan ID 2016004.  Planen legges ut på kommunens hjemmeside. Kart ligger digitalt på kommunens kartløsning med tilhørende plandokumenter.  Frist for innspill settes til 3. februar.  

Formannskapets vedtak.pdf

Vedlegg 1 Plankart.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Vedlegg 2 Planbestemmelser.pdf

Vedlegg 3 ROS-analyse.pdf

Vedlegg 4 L01 Illustrasjonsplan.pdf

Vedlegg 4 L02 Avslutningsplan.pdf

Vedlegg 4 L03 Terrengprofiler.pdf

Massetak Øvre Drageid - Endringer i planforslaget.pdf

KU landskapsbilde Øvre Drageid.pdf

Vedlegg 7 Konsekvensutredning Naturmiljø.pdf

Vedlegg 8 Konsekvensutredning Friluftsliv.pdf

Vedlegg 9 Konsekvensutredning Reindrift.pdf

Vedlegg 5 Varslingsbrev.pdf

Vedlegg 6 Innkomne innspill.pdf

Innspill til høringen:

Innspill Ebba Engan.pdf

Innspill. Tone Bakke. 14.01.19. 4 s..pdf

Innsigelse innbyggere Langmoen. Planlagt Masseuttak på Drageid. Langmoen.pdf

Innspill beboere Drageid.pdf

Innspill innbyggere Langmoen. Støy fra byggje- og anleggsverksnemd.pdf

Innspill Statens vegvesen..pdf

Innspill. Harald Martin Monssen. 23.01.2019. 2 s.pdf

Innspill Teknisk drift 01.02.2019.pdf

Innspill Vegard Paulsen.pdf

Innspill. Harald Martin Monssen. 23.01.2019. 2 s.pdf

Innspill. Anne Drage. 01.02.2019. 3 s..pdf

Innspill Anne Drage. Bilde..pdf

innspill Justin og Martin Engan. 26.01.2019.pdf

Innspill. Helse og miljøtilsyn Salten IKS. 04.02.19. 2s..pdf

Innspill. Høringsuttalelse - Svein Andreassen mflere. 01.02.2019. 1 s..pdf

Innspill. Johan Slåttholm. 20.01.2019. 3 s..pdf

Innspill. Leif Kristian Madsen mfl. 03.02.19. 4 s..pdf

Innspill. Barnas talsperson..pdf

Innspill. Morten Paulsen Særen. 03.02.19. 2 s..pdf

Innspill. Bjørn Andor Drage mfl. 03.02.19. 1 s..pdf

Innspill. Simen Madsen Andersen og Kristoffer Madsen Andersen. 03.02.19. 3 s..pdf

Innspill. Kenneth Grønnslett. 02.02.19. 2 s..pdf

Vedlegg til innspill. kenneth Grønslett.pdf

Innspill. Trond Christian Madsen. 01.02.19. 2 s..pdf

Innspill. Pål Viggo Mortensen. 03.02.19. 1 s..pdf

Innspill. Ida Bakke. 02.02.19. 2 s..pdf

Innspill Fylkesmannen i Nordland.PDF

Innspill. NVE. 07.02.19. 2 s..pdf

Innspill. Direktoratet for mineralforvaltning.18.02.2019. 5s..pdf

Innspill. Nordland Fylkeskommune. 01.03.2019. 2 s..pdf

Støyutredning

C-rap-000 Øvre Drageid massetak - støyrapport.pdf

 

Høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan Skjerstadfjorden

Saltdal kommunestyre vedtok i sak 97/18, 12.12.2018 å legge ut til offentlig ettersyn og sende på høring det framlagte forslaget til kommunedelplan for Skjerstadfjorden, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. Planen høres i tillegg på om det er mulig, i løpet av en gitt periode, å gå over til 0-utslipp for å hindre partikulære utslipp. For Plankartet se følgende link: http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_Saltdal/Klient/Vis/WebInnsyn_Saltdal  last ned silverlight for å se på denne versjonen http://www.saltdal.kommune.no/kart.426132.no.html

 

 

 

Bakgrunn 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 9 har kommunene Fauske, Bodø og Saltdal utarbeidet forslag til felles kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden. Kommunedelplanen fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene. 

Hensikten med planarbeidet har vært å etablere en felles arealplan for fjordsystemet og en felles forvaltning av fjorden. Planforslaget omfatter kun sjøområdene og øyer i fjorden, en har ikke funnet ressurser til også å ta med kartlegging av den funksjonelle strandsonen og byggegrense mot sjø. 

Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planen vil være et godt styringsverktøy for den videre utviklingen i fjordsystemet, basert på forutsetningen om bærekraftig forvaltning. 

Planforslaget 
Planforslaget er utarbeidet i en felles planprosess og består av tre separate kommunedelplaner, et felles sett med bestemmelser, planbeskrivelse, temakart, konsekvensutredning og ROS- analyse.  Dokumenter vedrørende planen kan sees på https://bodo.kommune.no/arealplaner/category2751.html

Kommunens plankart er lagt ved her på hjemmesiden, samt kommunestyrets vedtak.

Høringsperioden 
Alle uttalelser/merknader merkes med kommunedelplan for Skjerstadfjorden og sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er 15.02.19.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at en i høringsperioden ønsker tilbakemelding på siste avsnitt i Kommunestyrets vedtak. 

Kontaktinformasjon 
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til; Bodø kommune ved; Kjetil Christensen. E-post: kjetil.christensen@bodo.kommune.no eller David Losvik, e-post; david.losvik@bodo.kommune.no 
Fauske kommune ved Renee Normann, e-post; renee.normann@fauske.kommune.no. Saltdal kommune ved Frode Tjønn, e-post; frode.tjoenn@saltdal.kommune.no 

Informasjonsmøter 
Det vil bli avholdt informasjonsmøter om planen, tidspunkt og sted vil bli annonsert i avisen og på kommunenes hjemmesider i forkant av informasjonsmøtene.

Vedtak. Kommunestyrets behandling_ offentlig ettersyn.pdf

KDP_Skjerstadfjorden_Saltdal.pdf

Planbeskrivelse interkommunal plan Skjerstadfjorden, rev.05.11.18.pdf

Fellesbestemmelser_ 26 10 18.pdf

KDP_Skjerstadfjorden_Oversiktskart.pdf

Konsekvensutredning for KDP Skjerstadfjorden rev.pdf

ROS- analyse for KDP Skjerstadfjorden.pdf

Innspill oppstart Skjerstadfjorden med sammendrag og kommentar.pdf

TK1_Kartlagte_friluftsområder_sjø.pdfTK3_Kystnære_fiskeridata_akvakultur.pdf

TK2_Fiskeri.pdf

Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan Nerauran Lagerplass

Gi innspill

Saltdal formannskap vedtok i sak 179/2017 utleggelse til offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for Nerauran lagerområde. Frist for innspill er satt til 21. februar 2018. Innspill sendes til:  Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan eller postmottak@saltdal.kommune.no

 Reguleringsplan.jpg

Planen er kun tilgjengelig ved rådhuset og kan fås ved henvendelse til servicekontoret.

Spørsmål kan også rettes til saksbehandler.