Vedtak: 

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 godkjennes.                                              
2. Kommunale salgs- og skjenkebevillinger forlenges for perioden 01.07.2024- 30.06.2028 under forutsetning av at bevillingsinnehavere melder inn:
  • a. Oversikt over styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevilling                     
  • b. På oppfordring legger fram bevis på bestått kunnskapsprøve og etablererprøve. 
  • c. Bedrifter med skjenkebevilling sender inn oppdatert åpningstid.
3. Frist for innsendelse av oppdatert informasjon settes til 1. mai 2024.                     
4. På bakgrunn av oppdatert informasjon utstedes nye bevillinger til bevillingshaverne.

 

Alkoholpolitisk handlingsplan skal være retningsgivende for administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av slags- og skjenkebevillinger

Lover og regler
Helsedirektoratet - tema alkohol
Alkoholloven - Lovdata.no
Regelverk - Samlet 
Annen nyttig informasjon 
Kommunetorget.no -  KORUS Ansvarlig alkoholhåndtering