Når trenger du salgsbevilling? 

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

 

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

 

Hvordan søke om salgsbevilling?

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok 
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Du må du legge ved bekreftelse på avlagt kunnskapsprøve.
  • Eventuell kjøpekontrakt

 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.