Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Noen endringer i driften på steder som har salgsbevilling, serveringsbevilling eller skjenkebevilling må godkjennes av kommunen. Dere søker eller melder fra om endringer ved å sende melding/søknad til kommunen.

Dere må søke eller melde fra om endringer hvis: 
 • Stedet har fått ny styrer. Legge ved bevis på bestått kunnskapsprøve. 
 • Stedet har fått ny stedfortreder. Legge ved bevis på bestått kunnskapsprøve.
 • Stedet har fått ny daglig leder for serveringsbevillingen. Legge ved bevis på bestått etablererprøve.
 • Stedet har fått nytt navn.
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskapet som har bevilling. 
  Hvis det er et aksjeselskap må dere legge ved aksjeeierbok.
 • Det gjøres endringer i eierandelene i selskap som direkte eller indirekte har eierandeler i selskapet som har bevilling.
 • Det gjøres endringer i personkretsen som har vesentlig innflytelse på selskapet eller på driften av serveringsstedet eller salgsstedet.
 • Dere endrer selskapsform, for eksempel fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. 
  Da må dere søke om ny bevilling. 
 • Arealet hvor det skal serveres mat eller drikke utvides inne eller på uteserveringen. 
  Hvis dere har serveringsbevilling og søker om utvidelse av arealet, må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet. 
  Hvis dere har både serveringsbevilling og skjenkebevilling må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere også legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt. 
  Hvis dere har salgsbevilling må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må dere legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Dere har bevilling inne og ønsker uteservering. 
  Hvis dere har serveringsbevilling og søker om utvidelse av arealet, må dere legge ved en tegning som viser det nye arealet. 
  Hvis dere har både serveringsbevilling og skjenkebevilling må dere legge ved tegning som viser det nye arealet, og tillatelse fra grunneier som viser at arealet kan benyttes til uteservering, for eksempel leiekontrakt. 
 • Dere ønsker utvidet åpnings- og skjenketid ved et skjenkested.
  Steder som bare har serveringsbevilling behøver ikke å søke om utvidet åpningstid.
 • Dere ønsker å endre konsept, for eksempel hvis dere driver restaurant og vil endre driften til nattklubb. 
 • Virksomheten legges ned eller opphører. 
  Dette må dere gi oss beskjed om så snart datoen for nedleggelse eller opphør er klar.

Dere behøver ikke sende oss meldinger om: 

 • Adresseendringer i selskapet som har bevillingen.
 • Endring av selskapets navn.
 • Endring av styreleder og daglig leder i selskapet som har bevillling.​​ 

Eierskifte og drift i overgangsperiode på tidligere eiers bevilling 

Hvis du har overtatt et eksisterende serverings- eller skjenkested, eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Disse vilkårene må være oppfylt for å kunne drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode

 • Bevillingsmyndigheten må få beskjed om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten og at du ønsker å ta i bruk tidligere eiers bevilling. I Saltdal kommune er sentraladministrasjonen bevillingsmyndighet
 • Du må søke om ny bevilling innen gitte, lovbestemte tidsfrister:
  • Etter serveringsloven må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
  • Etter alkoholloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.
  • Vær oppmerksom på at du må overholde serveringslovens frist hvis du overtar et skjenkested, da et skjenkested alltid har både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der en salgs- eller skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig.

 

Hva regnes som et eierskifte?

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

 • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
 • Skifte mellom selskaper i samme konsern
 • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

 

Hvordan søke?

Det må søkes på ordinært søknadsskjema og ordinær søknadsbehandling for salg, skjenking og/eller servering