Alle barn har rett til et godt trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Vi arbeider ut fra at i våre barnehager skal hvert enkelt barn erfare og oppleve seg som verdifull, respektert og anerkjent av andre barn og voksne.

Alle som arbeider i barnehagen, har en plikt til å følge med hvordan barna har det. Dette innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan barna agerer hver for seg og seg imellom. At de ansatte følger med, er en nødvendig forutsetning for at de skal få mistanke om eller kjennskap til at ett eller flere barn ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Plikten til å følge med og melde fra gjelder alle som arbeider i barnehagen.

Terskelen for hva som vekker en mistanke skal være lav.

Dette følges av Barnehagelovens § 41, trykk her.  

Dersom du eller barnet ditt mener at barnehagen ikke har gjort tilstrekkelig for å gi barnet et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, kan du melde saken inn til Statsforvalteren i ditt fylke.

Før du melder inn til Statsforvalteren, må du:

  1. Først ha tatt opp saken med styrer i barnehagen
  2. Det må ha gått minst en uke fra du meldte inn og tok opp saken med styrer
  3. Saken må gjelde barnehagemiljøet i den barnehagen barnet ditt går

Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev til Statsforvalteren. Ved helt spesielle tilfeller, kan du ta kontakt med Statsforvalteren. 

Ved å trykke på knappen under kommer du til et meldeskjema som sendes ledelsen i din barnehage.

meldfra_liggende_300[1].png