Jordbrukskontorets hovedoppgaver

Forvaltning av jord- og konsesjonssaker (fradelingsaker, konsesjonssaker, omdisponering av jord, bo- og driveplikt etc.)
Tilskuddsforvaltning (Produksjonstillegg i jordbruket, velferdsordninger, avlingsskadeerstatninger, SMIL-tilskudd, grøftetilskudd, investering og bedriftsutvikling m.m.)

Info om Saltdal som jordbrukskommune

Saltdal kommune er en middels stor jordbrukskommune med et aktivt jordbruksmiljø. Kommunen har 635 landbrukseiendommer, et jordbruksareal i drift på ca 10 000 dekar og 41 jordbruksbedrifter. Jordbruksbedriftene har svært stor variasjon i produktomfang med alt fra hobbypreget produksjon til bedrifter med millionomsetning.

Som ellers i landet har jordbruket i Saltdal hatt en kraftig nedgang i antall bruk de siste årene, spesielt innenfor melkeproduksjon der det bare er to bruk igjen. Saueholdet dominerer med 2/3 av jordbruksbedriftene, og kommunen har et fortrinn for sauehold i form av store utmarks- og beiteressurser. De siste årene har også antall ammekubesetninger økt, og vi har bedrifter som driver med gris, lama, potet og rene grovfôrprodusenter.

I tillegg har to reinbeitedistrikter, Saltfjellet og Balvatn, med til sammen åtte aktive enheter som har tilhold i kommunen. Reindrifta er en viktig del av landbruket i Saltdal, og utnytter beiteressursene i utmarka bedre enn noen andre av våre beitedyr.

Jordbruket er en stor verdiskaper i form av fellesgoder som hele lokalsamfunnet kan dra nytte av, blant annet gjennom produksjon av sikker mat, åpne kulturlandskap, levende bygder og som tradisjonsbærer.