Kommunale veger, plasser, bruer og kaier

Teknisk drift er ansvarlig for drift og vedlikehold av alle kommunale veger.

Vintervedlikehold veg - brøyting og sandstrøing

Rognan og øvre Saltdal:

Saltdal kommune utfører i stor grad vintervedlikehold og drift i egen regi. Det er flere roder eller områder som brøytes. For Rognan og Røklandsområdet er beredskapsperioden i 2021/22 sesongen fra og med 12.11.21 til 22.04.22.

Beredskapstelefon Rognan: 99 22 40 19

Beredskapstelefon Øvre Saltdal: 90 69 55 16

Junkerdal, Graddis og Skaiti:
Utføres av entreprenør PK Strøm. For dette området er beredskapsperioden satt fra 01.oktober til 15. mai.

Beredskapstelefon PK Strøm: 94 83 73 70

Informasjon om vinter og ny brøytesesong

Teknisk drift ønsker å bedre hverdagen for beboere, trafikanter og brøytemannskaper og skape god fremkommelighet på veger og fortau. Vi er avhengig av å få arbeide mest mulig uhindret og ha et godt samarbeid med alle.
 

Gatelys

Saltdal kommune har over 1 490 lyspunkt, med en anslått lengde på 7,2 mil. Dette er fordelt på 56 anlegg.

Her finner du skjema til arbeidsvarslingsplan

Dette skjema finnes kun i excel og her finner du linken: Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Reklame langs kommunal veg ( offentlig veg)

Søknad om løyve til oppsetting av reklame mot offentlig veg

Ny fane: Reklame langs kommunal veg (offentlig veg)

 

Av hensyn til trafikksikkerheten er det viktig at reklame som settes opp langs offentlige veger, og som er synlig for trafikantene, ikke medfører trafikkfare.

Reklame er trafikkfarlig dersom den hindrer nødvendig sikt. Reklame kan også skape trafikkfarlige situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra vegen og trafikken.

Hovedregelen er at det må søkes om tillatelse til å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for trafikantene på vegen, jf. vegloven § 33. og §57 nr 2.

Det er ikke anledning å feste reklame-, virksomhetsskilt o.l på eksisterende skiltstolper etter trafikkkontroll innretning ihht skiltforskriftenes §1. nr 2.

Virksomhetsskilt festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse etter vegloven, men kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Søknad om tillatelse til oppsetting av reklame etter vegloven skal sendes til kommunen hvis reklamen retter seg mot kommunal veg og til Statens vegvesens regionvegkontor dersom den retter seg mot riksveg og Nordland fylkeskommunes vegavdeling dersom den retter seg mot fylkesveg.

Uten tillatelse er det heller ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på f.eks. vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang/sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

Send søknad om løyve til oppsett av reklame rettet mot offentlig veg etter vegloven §33.

Adresse: postmottak@saltdal.kommune.no

 

Søknadsskjema avkjørsler

Søknadsskjema og krav til avkjørseler Teknisk drift.doc

 

Saltdal kommune, Teknisk drift er veimyndighet for alle kommunale veger iht. Veglova § 9 og behandler søknader om avkjørsler både i regulert og i uregulert strøk.

I områder som ikke er regulert behandles søknader om avkjørsel til kommunal veg etter Veglova For regulerte områder vil Teknisk drift, i de tilfeller søknad om avkjørsel ikke er iht. gjeldende reguleringsplan, måtte fremme søknaden for Planavdelingen og Byggesaksavdelingen for vurdering og evt. videre behandling.