Skogbruk i Saltdal

Den offentlige forvaltningen av skogbruket i Saltdal kommune skjer ved landbrukskontoret, som er underlagt Plan og Utvikling. Kommunen er "Skogbruksstyresmakt" (Det gamle "Skogoppsyn"), og skal ivareta nasjonale og lokale mål innenfor landbrukspolitikken.

Saltdal er en av fylkets største skogbrukskommuner, og skogbruk er en viktig næring. Av kommunens totalareal på 2215 km2 er ca. 23 % dekket med skog. Den produktive skogen, det vil si arealet hvor det drives skogbruk, utgjør ca. 352 km2 av kommunens areal. Skogeiendommene i kommunen er middels store sammenlignet med størrelsen på skogeiendommer ellers i landet, men det er mye teigdeling spesielt i nedre del av kommunen som gjør at det er mange små teiger.

Det er ca. 600 skogeiere i kommunen og kompetansenivået er varierende blant skogeierne.

Den kommunale landbruksforvaltningen i Saltdal kommune kan tilby et vidt spekter med tjenester. Det kan blant annet nevnes forvaltningen av diverse tilskuddsordninger i skogbruket, behandling av søknader om bygging av landbruksveier, forvaltning av skogfondsordningen, ansvar for at virkemiddelbruken er i tråd med intensjonene om vedtatt politikk, tilrettelegging for skogbruksplanlegging etc.

Lov om skogbruk med forskrifter setter rammebetingelsene for skogbruket som næring. Formålet er å fremme en bærekraftig forvaltning av ressursene i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen.

Kurs i vindfallhogst

Etter høsten stormfellinger så er det behov for opprydding av vindfall i skogen. Vindfallhogst er en vanskelig og farlig arbeidsoppgave. I områder hvor det har blåst ned større sammenhengende skogteiger har nok de fleste skogeierne tatt kontakt og bestilt skogentreprenører til å ta seg av opprydningsarbeidet. Det er området hvor det er mere spredt med vindfall, her ønsker kanskje skogeierne selv å rydde opp. For skogeierne som har tenkt å starte opp med vindfallhogst arrangeres det et kurs i vindfallhogst for å forebygge ulykker. Dette er ikke et kurs for nybegynnere. For skogeiere dekkes kursavgiften med rentemidler.

 

Dato: 9. februar 2018 kl. 08.00

Sted: Drageid/Vensmoen, nærmere info kommer etter hvert.

Varighet 7,5 timer

 Instuktør: Ole Bendik Bendiksen, Aktiv skogbruk.

 

For mere info om kurset se: her  

For påmelding send e-post: orjan.alm(a)saltdal.kommune.no eller ring 97028559/75682010.

Hva slags hogst skal meldes inn?

Hva slags hogst er det ikke nødvendig å melde?
All hogst til brukets eget behov er meldefritt. Hogsten må likevel foregå med hensyntagen til biologisk mangfold og til at hogsten skal være bærekraftig.
 

Når hogsten ikke skal foregå i 50-meterssonen mot øvre flommål ved sjøen og heller ikke høyere enn 200 meter enn vernskogens nedre grense, er det ikke nødvendig å melde slike hogster:
- Tynningshogst
- Fjerning av skjerm i skogplantefelt (skogplantene høyere enn 1 meter)
- Slutthogst hvor det settes igjen mer enn 15 trær (minst 6 meter høye) pr. dekar jevnt fordelt
- Hogst hvor det settes igjen mindre enn 15 trær (minst 6 meter høye) pr. dekar og den samlede flatestørrelsen ikke er større enn maks. 5 dekar

Når skal eventuelt melding om hogst i vernskog sendes?
Skal sendes skogoppsynet senest 14 dager før hogsten i gangsettes.

Melding av hogst i vernskogområde: Her