Kunngjøring. Åpning av snøskuterløype 1. januar sesongen 2022

Saltdal kommune melder at snøskuterløypen åpner 1. Januar 2022 strekningen Skaiti – Parkeringsplass grensen.

PARKERING OG LOSSING AV SNØSKUTER:
Det er per tiden ikke opparbeidet parkering i forbindelse med løypen fra Skaiti. Lossing av skuter skjer derfor fra veg som har fartsgrense 30 km/t. 

 

Alle som kjører må lese seg opp de på reglene og gjeldende løypetrasee. Dette finnes på Lovdata. Det er regler for fart og rasting.  Løypen blir merket med staker med refleks hver 40 meter og skal være lett å følge. Informasjonsskilt er satt opp ved Skaiti og begynnelsen av løypa ved parkeringsplass mot Sverige. Fra parkeringsplass kan en krysse som normalt over til Sverige. Traseen er skiltet med fartsgrenser.

 

ÅPNINGSTIDER:
Mellom kl. 07 – 22.
Tidligst åpnet 1. jan - Senest stengt 1. mai - Se kunngjøring på kommunens hjemmeside.

PARKERING OG RASTING
Rasting eller parkering kan foregå i perioden 1. mars til 1. Mai langs strekning med fartsgrense 50 km/h. Det er tillatt å raste og parkere i løypen her inntil 30 meter ut fra senter. Senter er i løypen merkestaker.

Kart over løypetrase finner du her.

 

FERDSEL I LØYPENE SKJER PÅ EGET ANSVAR.

HJELMPÅBUD FOR FØRER OG PASSASJER.

GOD TUR - VIS HENSYN

Informasjon angående søknad om Motorferdsel i utmark. Husk å fylle inn Gnr/Bnr

Lovgrunnlaget for motorferdsel

  • Lov av 10.juni 1977 nr.82 om motorferdsel i utmark
  • Forskrift av 15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøy i utmark
  • Forskrift for bruk av kommuners myndighet etter lov 10. juni 1977 nr 82 motorferdsel i utmark
  • Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark
  • Rundskriv T-6/09 Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark
  • Klargjøring av motorferdsel i forbindelse med tilsyn av sau brev fra DN 2006
  • Klargjøring av motorferdsel i utmark tilknyttet sauenæringen brev fra DN 2007

Følgende motorferdsel i utmark er tillat direkte med hjemmel i lov §4:

Rednings-, oppsyns- og tilsynstjeneste §4. Offentlig post- og teletjeneste. Forsvaret. Offentlige veier og anlegg. Rutetransport. Transport til faste bosteder og i jordbruk-, skogbruks- og reindriftsnæring, med dette menes reell næringsmessig virksomhet. Virksomheten må ha et visst omfang og inntektsmessig betydning.

Kjøring som er tillatt med hjemmel direkte i forskriftenes, §2 og 3

§2. b. Motorferdsel er tillatt i forbindelse transport av jaktutbytte ved jakt på hjortevilt. Transport i verneområder fordrer dispensasjon fra vernemyndighet.

§2. c. Oppsyns- og tilsynstjeneste er tillatt i forbindelse med offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste.

§2. d. Fiskekultiveringstiltak i offentlig regi.

§2. e. Veger og større anlegg.

Kjøring på vinterføre §3.

Turistanlegg §3 c. Nødvendig transport for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilvei.

§ 3. d. Materialtransport på vinterføre der kommunen har gitt tillatelse til bygging etter plan og bygningsloven.

§ 3. e. Preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.

§ 3. f. Vitenskapelige undersøkelser.

§ 3. g. Vegtransport på vinterføre fra egen eiendom til fast bopel, det vil si grunneiere.

Kjøring som er tillatt etter søknad, forskriftens §5, 6 og 7.

§ 5. a Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring. Søknad til kommunen som vurderer og kan gi slik tillatelse.

§ 5. b Funksjonshemmede, søknad til kommunen. Krav om legeerklæring.

§ 5. c. Transport til private hytter, søknad til kommunen.

§ 5. c. Transport av ved

§ 6. Tillatelse ved særlig behov. Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser særlige behov. Formannskapet gjør vedtak i slike saker.

Rundskriv t-6/09

§ 3. i. Akuttiltak, kommunen kan benytte motorkjøretøy i situasjoner som oppstår når hjortevilt trekker ned til vei og jernbane.

§ 5. f. Adgang til gruppeturer etter særskilt tillatelse, åpner for at helse – og omsorgsorganisasjoner eller ideelle organisasjoner kan søke om å få benytte snøskutertransport ved gruppeturer til bestem mål for beboere.

§ 5. a. Motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring. Krav om at virksomheten skal være registrert i enhetsregisteret.    

Funksjonshemmede (§5b)

Varig funksjonshemmede kan få tillatelse til transport til hytter som ligger nærmere enn dette. Kommunen krever legeerklæring som dokumentasjon. Varig funksjonshemmet betyr i denne sammenheng personer som ikke er i stand til å gå på føttene eller ski i naturen, og at denne tilstanden ikke er av forbigående art.

Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede går ikke inn under bestemmelser. Heller ikke personer med andre helsemessige vansker som for eksempel problemer med å bære tyngre ryggsekker. Disse skal søke etter § 6 (dispensasjonsparagrafen), og skal behandles strengere enn for de varig forflytningshemmede. Hovedregelen er at kommunen skal henvise til leiekjøring der dette finnes.

Leiekjøring (§5a)

Kommunen kan gi tillatelse til ervervsmessig kjøring (leiekjøring) for fastboende. Personer som har fått slik tillatelse kan på oppdrag blant annet transportere bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte (uavhengig av avstand til vei), føre tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, transportere funksjonshemmede, og utføre transport hvor oppdragsgiver har fått dispensasjon.

§ 6. Særlige behov – unntaksparagrafen:

I unntakstilfelle kan kommunen gi tillatelse til kjøring i andre tilfeller dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en annen måte. Det betyr at det i områder hvor det er muligheter for leiekjøring normalt ikke skal gis tillatelser etter § 6.

Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.. Eksempler på tilfeller hvor det vanligvis gis dispensasjon: enkeltturer til frakt av tyngre gjenstander til hytte, begrenset antall turer til frakt av midlertidig bevegelseshemmede til hytte.

 

Søknadskjema om motorferdsel i utmark

Gå inn her for å komme til riktig skjema.

Du må lage kartet før du fyller ut den elektroniske søknaden.
Kartet skal legges ved som et vedlegg til søknaden.
Du må benytte utklippsverktøy for så å lagre kartet (dokumentet) i pdf.format som lagres på skrivebordet.
Når du kommer til siste punktet i søknaden skal du legge inn vedlegget (kartet).