Info om Saltdals utmarksarealer

Saltdal har store utmarksarealer med gode jaktområder for småviltjakt. Hovedsakelig foregår salg av jaktkort på Statskog sine arealer, det er lite organisert jakt på de private områdene. Det samme gjelder for innlandsfiske der det er rike muligheter for fiske i fjellvann i hele kommunen, men salg av fiskekort foregår hovedsakelig på Statens arealer.

Fiske i Saltdalselva er godt organisert gjennom eleveeierlaget. Der kan alle få kjøpt fiskekort. Kortsalg foregår på nett eller på Nordnes Camp & Bygdesenter AS. Lakseførende strekning på 65,5 km. Det selges både års-, ukes- og døgnkort. Prisnivået varierer fra vald til vald, men er ikke spesielt høyt. Saltdalselva er kjent for stor sjøørret. Fisketid laks 15.07. – 31.08. Sjøørret 15.07. – 14.09.

Rovviltforvaltning foregår regionalt og statelig, kommunen har en begrenset rolle. Saltdal kommune bruker mye resurser på å bistå beitenæringa i forbindelse med tap av dyr på beite. Søknader om skadefellinger, gjennomføring av skadefellinger gjennom kommunalt fellingslag.

Saltdal kommune har store friluftsområder og et samlet areal på 2.213 km2. Kommunen skal ivareta arealer for allmennhetens gjennom å legge til rette for friluftsliv. Myndighet og plikt, saksbehandling på saker som omhandler allemannsretten og friluftsområder.

Hovedoppgaver er:

  • Viltforvaltning, fiskeforvaltning. Forvaltning av motorferdsel. Lov forvaltning friluftsliv. Organisering av skadefelling. Veiledning og informasjon.

Endrer ikke rypejakta

Jakttiden på elg utvides, jakttida på rype beholdes og det er gjort noen innskrenkninger i jakttid på sjøfugler.
Dette er noen av endringene i ny forskrift om jakt- og fangsttider, som gjelder fra 1. april 2017.
Mer informasjon finner du: Her

Jakttiden på elg

Jakttiden utvides fra og med 1. november til og med 30. november 2016.

Saltdal: Alle bestandsplanområder unntatt Junkerdal

CWD eller skrantesjuke

CWD er påvist på 2 elger og en villrein i Norge. Det har ikke blitt påvist i Europa før. Sykdommen er 100% dødelig for smittet hjortevilt og det er startet en kartlegging i Norge om hvor mange dyr som er smittet. Foreløpig så skal 15000 dyr undersøkes. I Saltdal kommune skal alle døde hjortevilt som er død utenom jakt meldes mattilsynet. Alle hjortevilt som blir funnet døde skal meldes inn til kommunen/viltnemda.  Har lagt ved info om hvordan dette skal håndteres.

Jakt, fiske- og viltforvaltning

Temainngangene nedenfor gir oversikt over kommunens myndighet og plikt, og veiledning i hvordan konkrete oppgaver kan løses:

Friluftsliv

Temainngangene nedenfor gir oversikt over kommunens myndighet og plikt, og veiledning i hvordan konkrete oppgaver kan løses: