Info om prosjekt finner du her

Transportrute mellom Saltstraumen (fv.17) og Saltdal (E6), og fv. 813 er den eneste forbindelsen til Beiarn kommune.

I prosjektet har en vurdert alternative veiutbedringstiltak på flere delstrekninger av fv.812 og fv.813 som vil bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på veinettet, samt korte ned på kjøreavstand for flest mulige trafikanter.

Følgende delstrekninger har vært vurdert:

  Fv.812 Tuv-Koddvåg

  Fv.812 Tunnel mellom Hogndalen/Børelv og Hoset/Bue/Oldereid.

  Fv.812 Utbedring/tunnel over Saltdalslia

  Fv.813 Utbedringer over Beiarfjellet.

Skisseprosjektet munner ut i en anbefaling av utbedringstiltak for hver delstrekning. Saken fremmes til politisk behandling med felles saksutredning og felles forslag til innstilling for alle kommunene som inngår i prosjektet. Saken skal, etter politisk behandling, oversendes som innspill til Salten Regionråd, og samarbeidskommunene ber Nordland fylkeskommune igangsette reguleringsplanarbeid for veistrekningene i prioritert rekkefølge.

Vedlegg:
Kommunestyrevedtak vedr. vegutbedringer Fv. 812 og 813
Skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av Fv. 812 og 813
Vurdering av ikke prissate konsekvenser
Ingeniørgeologiske vurderinger
Nærings og samfunnsanalyse