Oppstart av navnesak 2018/507 Kjernfjellet/Tjørnfjellet i Saltdal kommune. Ønske om uttalelse og forslag til navn på fjell

I hht. lov om stadnamn kunngjøres igangsetting av navnesak 2018/507 Kjernfjellet/Tjørnfjellet i Saltdal kommune. Navnesak blir reist av Statens Kartverk med bakgrunn i at det skal vedtas navn på den nye tunnelen gjennom fjellet, og at det er fjellnavnet som skal legges til grunn for navngivningen. Statens Vegvesen har selv foreslått navnet Tjernfjelltunnelen på den nye tunnelen.

Fjellnavnet som blir fastsatt gjennom navnesaken skal danne grunnlag for alle avledede navn av dette, og samlet vil det gjennom navnesaken bli fastsatt 9 navn (se vedlegg). Etter at primærnavnet på fjellet er fastsatt kan det deretter fastsettes navn på tunnelen. I dag har fjellet to godkjente skriveformer, Kjernfjellet og Tjørnfjellet

I lov om stadnamn står det i § 6 beskrevet nærmere om saksbehandlingen (sitat):

Når ei namnesak er teken opp med vedtaksorganet, skal saka gjerast kjend for dei som har rett til å uttale seg. Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet. Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv. Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til. Før det blir gjort vedtak om skrivemåten, skal namnekonsulentane gi tilråding. Grunneigaren kan be om å få tilråding frå namnekonsulentane i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom.

I saker om skrivemåten av nedervde bruksnamn har eigaren rett til å fastsetje skrivemåten dersom han kan dokumentere at den ønskte skrivemåten har vore i offentleg bruk som bruksnamn. Skrivemåten av bruksnamnet kan i desse tilfella vedtakast utan høyring etter første ledd. Vedtak om skrivemåten av gardsnamn skal i alle andre tilfelle vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamn som er identisk med gardsnamnet.

I dette tilfelle er det Statens kartverk som har meldt inn navnesaken. Saltdal kommune skal offentliggjøre saken og innhente eventuelle uttalelser fra andre og i tillegg gi en egen vurdering av forslag til navn.

Saltdal kommune ber med utgangspunkt i dette om uttalelse/forslag til skrivemåte for fjellet med avledede navn. Uttalelse/forslag sendes skriftlig til Saltdal kommune, Plan og utvikling, Kirkegata 23, 8250 Rognan eller digitalt til postmottak(a)saltdal.kommune.no innen 11.02.19. Sakens dokumenter går fram av vedlegg: