Info om drifts-og vedlikeholdsansvar

Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 vannverk og ca. 7 mil med vannledninger.  Ansvar også for 35 avløpspumpestasjoner og etter hvert 29 små avløpspumpestasjoner, samt ett avløpsrenseanlegg. Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres inn via Innbyggermelding.no.

Alt arbeid på eller i umiddelbar nærhet til kommunale ledninger skal godkjennes på forhånd. Det er krav til godkjent gravemelding på alt av gravearbeid. Gravemelding fås utlevert på Servicekontoret i Saltdal kommune, eller kan lastes ned her.

Alt arbeid slik som tilknytning eller frakobling til kommunale VA-anlegg skal godkjennes på forhånd.

VA-vakta

Overvåker mesteparten av vann- og avløpsinstallasjonene i kommunen.
Kan kontaktes ved eventuelle feil eller mangler på kommunale anlegg.

Vakttelefon: 91 64 28 92
E-post: va.vakta(a)saltdal.kommune.no

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer" skal dekke kommunens årlige utgifter til vann og avløp og beregnes etter selvkostprinsippet.

Vannmålere

Alle abonnenter som driver næring er pålagt å ha installert vannmåler. Det er ikke pålegg om å ha installert vannmåler for private boliger, men det kan være lønnsomt å installere vannmåler for de med store boliger og lite vannforbruk. Installasjon av vannmåler er abonnentens ansvar. Vannmåler kan også leies hos kommunen med en årlig leie fastsatt i "Kommunale avgifter og gebyrer".

Slam - tømming av septiktanker

Stoklands Bilruter har vakttelefon: 99 37 02 01 og utfører tømming av septiktanker. Eventuell ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeføring av rejektvann blir viderefakturert etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør og deponikostnadene fra Iris iht. "Kommunale avgifter og gebyrer".

Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

I Norge har ca. 600.000 personer vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom.
-De siste 20 årene har vi registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle de sporadiske smittetilfellene som ikke blir registrert. Årsakene er i stor grad knyttet til små vannforsyninger.

Brosjyren fra Folkehelseinstituttet "Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta" kan hjelpe deg til å få bedre drikkevann.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget ved kjelleroversvømmelser.
Se Norsk Vanns informasjonsbrosjyre "Viktig å vite om kjelleroversvømmelser".

Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen, kan aldri veie opp for de ulemper og skader man har hatt.
Kommunene legger ned mye arbeid i kontinuerlig å forbedre avløpsnettet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. I denne brosjyren er det vist en del årsaker til kjelleroversvømmelser og tiltak huseier kan sette inn for å øke beskyttelsen mot vannskader.

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet

Har du husket å registrere brønnen din?
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Det er for eksempel viktig at kommunen vet om det er et vannforsyningssystem i nærheten når det skal gis tillatelse til plassering av en kloakk-kum. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.